Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2014, 5046Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 14 februari 2014 nr.480979, houdende wijziging van de tarieven van de Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren in verband met indexering 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 7, zesde lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en artikel 1 van de Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage als bedoeld in artikel 3 van de Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren komt te luiden:

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING ALGEMENE ONKOSTENVERGOEDING RECHTERLIJKE AMBTENAREN

Functie

Totaal per jaar

Totaal per maand

president Hoge Raad

procureur-generaal Hoge Raad

€ 5 014,00

€ 417,84

procureurs-generaal die het College van PG’s vormen

€ 4 859,00

€ 404,92

plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad

€ 2 802,00

€ 233,50

landelijk hoofdadvocaat-generaal

hoofdadvocaat-generaal

hoofdofficier van justitie

€ 2 648,00

€ 220,67

plaatsvervangend hoofdofficier van justitie

€ 2 024,00

€ 168,67

vice-president van de Hoge Raad

senior raadsheer gerechtshof

senior raadsheer Centrale Raad van Beroep

senior raadsheer College van Beroep voor het Bedrijfsleven

cvp-senior bij de gerechtshoven, CRvB en CBb (overgangsregeling)

€ 1 868,00

€ 155,67

senior rechter A

senior rechter

advocaat-generaal Hoge Raad

senior advocaat generaal ressortsparket

advocaat-generaal ressortsparket

cvp-senior bij de rechtbanken (overgangsregeling)

€ 1 713,00

€ 142,75

senior officier van justitie A

senior officier van justitie

officier van justitie

substituut-officier van justitie

officier enkelvoudige zaken

€ 1 558,00

€ 129,84

raadsheer Hoge Raad

raadsheer gerechtshof

rechter

raadsheer Centrale Raad van Beroep

raadsheer College van Beroep voor het Bedrijfsleven

(senior) gerechtsauditeur, tevens raadsheer-plaatsvervanger in een gerechtshof waarbij hij is aangesteld

(senior) gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in een rechtbank waarbij hij is aangesteld

€ 1 404,00

€ 117,00

griffier (+ substituut-griffier) Hoge Raad

€ 784,00

€ 65,34

(senior) gerechtsauditeur

rechterlijk ambtenaar in opleiding

€ 563,00

€ 46,92

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 februari 2014.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten.

TOELICHTING

Ingevolge artikel 1 van de Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren worden de bedragen van de algemene onkostenvergoeding jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex, waarbij de bedragen worden afgerond naar de eerstvolgende euro.

Alle totaal bedragen per jaar uit 2013 zijn geïndexeerd met 1.2%, de afgeleide consumentenprijsindex over de periode oktober 2012 tot en met september 2013, vastgesteld op basis van de indexcijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. De bedragen per maand zijn berekend aan de hand van het geïndexeerde jaarbedrag.

De indexering van de onkostenvergoeding is reeds bij circulaire van 17 december 2013 inzake de indexering 2014 vergoedingen en toelagen Rechterlijke Macht bekendgemaakt. De nieuwe bedragen gelden per 1 januari 2014. Gelet hierop is aan deze regeling terugwerkende kracht verleend tot en met 1 januari 2014.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten.