Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OostStaatscourant 2014, 4997Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - OostAanwijzing van belanghebbendenparkeerplaatsen

Nr.438970

VERKEERSBESLUIT

Aanwijzing van belanghebbendenparkeerplaatsen (standplaats autodelen):

Vennepluimstraat 6

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oost,

gelet op:

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, daartoe gemachtigd in artikel 18, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994, en artikel 35 van de verordening op de stadsdeelraden.

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 september 1995, waarin de raad zijn bevoegdheid om verkeersbesluiten te nemen delegeert aan Burgemeester en Wethouders.

Mandaatstelling; bevoegdhedenregister van het stadsdeel Oost

overwegende:

  • dat van de autodeelorganisatie "Greenwheels" het verzoek is binnengekomen om over standplaatsen voor autodelen te mogen beschikken in de bovengenoemde straten, voor of ter hoogte van genoemde perceelnummers;

  • dat inwilliging van dit verzoek past binnen het door het stadsdeel gevoerde beleid ten aanzien van (het stimuleren van) autodelen, dat tegen aanwijzing van de gevraagde locaties geen bezwaar bestaat;

voorts overwegende:

  • dat een ten behoeve van een standplaats voor autodelen gereserveerde parkeerplaats beschouwd dient te worden als een parkeerplaats voor vergunninghouders in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, aan te duiden met het bord conform model E 9 van bijlage 1 van dat reglement, zodat op grond van artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer het nemen van een verkeersbesluit niet noodzakelijk is, maar dat wel een besluit op grond van de gemeentelijke parkeerverordening, i.c. de Parkeerverordening 2013 van de gemeente Amsterdam, is vereist;

  • dat de aanwijzing van een dergelijke gereserveerde parkeerplaats, onder de naam "belanghebbendenparkeerplaats", is geregeld in de artikelen 19 en 25 van de Parkeerverordening 2013;

  • dat de hierna genoemde weggedeelten gelegen zijn binnen de grenzen van en in beheer zijn bij het stadsdeel Oost;

BESLUIT:

I.door het plaatsen van borden conform model E 9 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderborden met de tekst Greenwheels de:

Vennepluimstraat 6

  • I.aan te wijzen als belanghebbendenparkeerplaats;

  • II. door het verlenen van belanghebbendenvergunningen voor deze belanghebbenden parkeerplaatsen, als bedoeld in de artikelen 7 lid j, 19 en 25 van de Parkeerverordening 2013: belanghebbendenvergunningen te verlenen aan de autodeelorganisatie "Greenwheels", gevestigd te Rotterdam, om op deze belanghebbendenparkeerplaatsen te mogen parkeren.

Amsterdam Oost, 27 november 2013.

namens het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oost,

Justus Vermeulen,

Afdelingsmanager Dienstverlening en vergunningen

Indien u zich met dit besluit niet kunt verenigen, kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht hiertegen een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit te worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost afdeling Juridische Zaken, Postbus 94801,1090 GV AMSTERDAM

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.