Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rotterdam - Hillegersberg-SchiebroekStaatscourant 2014, 4993Verkeersbesluiten

Logo Rotterdam - Hillegersberg-Schiebroek De dagelijks besturen van de deelgemeente Overschie en deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek zijn voornemens een verkeersbesluit te nemen voor:

19 februari 2014, Z-3301

Overwegingen ten aanzien van het voornemen tot een (verkeers) besluit

Op de kruising G.K. van Hogendorpweg – Meijersplein zal een maximumsnelheid worden ingesteld van 50 km/uur. Dit gezien het feit dat er hier sprake is van een voetgangersoversteekplaats, waarbij dagelijks veel voetgangers zich van en naar het P+R terrein Meijersplein en bedrijventerrein Hoog Zestienhoven verplaatsen.

Het instellen van de maximale rijsnelheid van 50km/uur is noodzakelijk om de veiligheid voor de voetgangers maximaal te waarborgen. De oversteek op deze kruising wordt aangemerkt als een zogenaamd gevaarpunt, waarbij de dagelijks besturen in hun overwegingen zwaar hebben laten meewegen dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat op kruisingen met voetgangers, bij een snelheid harder dan 30 km/uur, het aantal dodelijke slachtoffers aanzienlijk toeneemt. Ook al worden deze overgangen gereguleerd middels verkeersregelinstallaties (stoplicht).

Om daadwerkelijk de rijsnelheid van de automobilist op dit kruispunt te reduceren tot maximaal 50 km/uur worden er op de G.K. van Hogendorpweg (op beide rijbanen) drempels aangelegd, die de automobilist moet verplichten om zijn rijsnelheid te reduceren. De 50 km-borden zijn al eerder geplaatst als gewenning aan dit voornemen, wanneer het 50 km-regime van kracht is middels een verkeersbesluit zal er ook op worden gehandhaafd.

Daarnaast hebben de drempels een signaal functie aangezien deze drempels overal in de provincie Zuid-Holland worden toegepast op kruisingen waarbij er sprake is van een verkeerssituatie waar langzaam verkeer (voetgangers/fietsers) en snel rijdend verkeer (gemotoriseerd verkeer met snelheden van 70/80 km/uur) elkaar kruisen.

Op het weggedeelte tussen de kruising Van Limburg Stirumplein en de uitvoegstroken bij het Meijersplein blijft de maximale rijsnelheid van 70 km/uur gehandhaafd.

Verder wordt er een geslotenverklaring op oostelijke rijbaan van de G.K. van Hogendorpweg ingesteld voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen. Dit geldt op het weggedeelte net na de kruising Van Limburg Stirumplein (N471) tot aan de kruising met  de Doenkade (N209).

Inzage en naar voren brengen van zienswijzen:  

De volledige tekst van dit voornemen een verkeersbesluit te nemen ligt van 19 februari 2014 tot en met 5 maart 2014 voor een ieder ter inzage bij de receptie van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek aan de Argonautenweg 23 te Rotterdam of is via de publicatie in de Staatscourant te bereiken via de website: https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

In deze periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen indienen tegen dit voornemen. Deze dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, postbus 34020, 3005 GA Rotterdam, of per mail info@his.rotterdam.nl