Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2014, 4776Ruimtelijke plannen

Logo Uden
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning Ambulancepost Eikenheuvelweg Uden, en concept beeldkwaliteitplan Ambulancepost ter inzage, Uden

Wet ruimtelijke ordening

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Uden maken bekend dat zij hebben besloten de Coördinatieverordening Wro Uden 2013 toe te passen ten behoeve van het realiseren van een ambulancepost op het perceel aan de Eikenheuvelweg Uden. Hiertoe worden met ingang van donderdag 20 februari 2014 zowel het ontwerpbestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvel Uden als de bijbehorende ontwerp-omgevingsvergunning, gedurende 6 weken ter inzage gelegd, met de mogelijkheid voor een ieder om hierop met een zienswijze te reageren.

Het bestemmingsplan biedt het juridisch-planologisch kader voor het vestigen van een ambulancepost op het perceel aan de Eikenheuvelweg. De huidige ambulancepost is gevestigd aan het Groenendal. Deze locatie is echter niet toekomstbestendig voor de ambulancepost; het huidige pand is verouderd en te klein en op deze locatie kan in de toekomst niet worden voldaan aan de eisen met betrekking tot aanrijtijden van de ambulances. Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is onderzoek gedaan naar een alternatieve locatie die wel voldoet. De locatie aan de Eikenheuvelweg kwam als geschikte locatie uit dit onderzoek naar boven.

Daarnaast maken burgemeester en wethouders van Uden bekend het concept beeldkwaliteitplan Ambulancepost ter inzage te leggen voor het doorlopen van de gemeentelijke inspraakprocedure. Het beeldkwaliteitplan bevat spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente Uden in het plangebied nastreeft. Het beeldkwaliteitplan vormt het toetsingskader voor de welstandcommissie bij de beoordeling van de bouwplannen voor deze locatie. De gemeenteraad zal, na afloop van de inspraakprocedure, het beeldkwaliteitplan vaststellen als onderdeel van de gemeentelijke welstandnota.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en het concept-beeldkwaliteitplan liggen ter inzage tijdens de openingstijden bij de centrale balie van de afdeling Publiekszaken op het Gemeentehuis, Markt 145. De documenten zijn ook digitaal raadpleegbaar via de website van de gemeente Uden, via www.uden.nl, onder Wonen en leven/projecten. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijzen en inspraakreacties

Tot en met 2 april 2014 kan een ieder, naar keuze mondeling of schriftelijk, een zienswijze indienen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning of het concept beeldkwaliteitplan. De zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad, Postbus 83, 5400 AB Uden. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze of inspraakreactie contact op met de behandelende ambtenaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelende ambtenaar, bereikbaar op telefoonnummer 14 0413.

Uden, 11 februari 2014.

Burgemeester en wethouders van Uden de secretaris J.M. Smarius

de burgemeester H.A.G. Hellegers