Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst regio UtrechtStaatscourant 2014, 4714Vergunningen

Ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hogere waarden ex artikel 110 a van de Wet geluidhinder ten behoeve van de reconstructie en de uitbreiding van het kruispunt Baronieweg / Nijverheidsweg / Parallelweg te IJsselstein, Omgevingsdienst regio Utrecht

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat vanaf donderdag 20 februari tot en met woensdag 2 april 2014 de volgende ontwerpbesluiten met de bijbehorende stukken ter inzage liggen:

  • de ontwerp omgevingsvergunning Baronieweg / Nijverheidsweg / Parallelweg, de reconstructie en de uitbreiding van het kruispunt

  • het ontwerpbesluit Hogere waarden ex artikel 110a van de Wet geluidhinder, ten behoeve van de reconstructie en de uitbreiding van het kruispunt.

Op grond van artikel 3.4 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet is de Crisis- en herstelwet van toepassing op de aanvraag.

Het College heeft het voornemen om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de regels van de geldende bestemmingsplannen “Zuidoost” en “Panoven c.a.”. Ten behoeve van de aanvraag heeft het College het voornemen om op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder de volgende hoogst toelaatbare waarden vast te stellen.

woning:

waarneem-

punt

ontvangerhoogte:

geluidsbelasting:

weg:

Panoven 95

62

4,5 m

54 dB

Nieuwe weg

Industrieweg 15

86

4,5 m

60 dB

Baronieweg (reconstructie)

Industrieweg 16

87

4,5 m

60 dB

Baronieweg (reconstructie)

Maria Montessoristraat 4

27

7,5 m

57 dB

Baronieweg (reconstructie)

Maria Montessoristraat 6

17

4,5 m

52 dB

Baronieweg (reconstructie)

Inzage

De ontwerpbesluiten liggen met de bijbehorende stukken ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis in IJsselstein. De ontwerpbesluiten zijn ook digitaal te raadplegen via de internetsite www.ijsselstein.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. De ontwerp omgevingsvergunning is daarbij te vinden onder identificatienummer: NL.IMRO.0353.201402OvPanoven versie On01.

Zienswijzen

Gedurende genoemde termijn van zes weken kan iedereen zowel een schriftelijke als mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van IJsselstein, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66A, 3621 BR BREUKELEN. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, reden van de zienswijze en op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor het doorgeven van een mondelinge zienswijze wordt u verzocht een afspraak te maken via tel. 0346 – 260682.

Het college van burgemeester en wethouders zal een beslissing nemen op de zienswijzen.