Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 februari 2014, nr. VO/440772, tot wijziging van de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs ten behoeve van de vaststelling van het bedrag per leerling in 2014

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

In het eerste lid van artikel 3 van de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs wordt ‘2013’ vervangen door: 2014.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

TOELICHTING

De bedragen per leerling in 2014 zijn gelijk aan de bedragen in 2013.

De in artikel 3 opgenomen bedragen worden jaarlijks vastgesteld door de minister. Het bedrag per leerling in artikel 3 eerste lid sub a wordt per jaar bepaald door het beschikbare budget te delen door het aantal leerlingen. Het bedrag per leerling in artikel 3 eerste lid sub b wordt per jaar bepaald door het budget voor excellente vwo-leerlingen te delen door het aantal vwo-leerlingen in het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Als peildatum wordt het aantal leerlingen genomen dat op 1 oktober van het voorafgaande jaar ingeschreven staat bij de school.

De bedragen voor alle leerlingen en voor vwo-leerlingen in het vierde, vijfde en zesde leerjaar voor het jaar 2014 zijn als volgt opgebouwd:

Professionalisering leraren

€ 32 miljoen

Professionalisering schoolleiders

€ 28 miljoen

Opbrengstgericht werken

€ 24 miljoen

Beter presteren en ambitieuze leercultuur

€ 49 miljoen

Bèta en techniek

€ 5 miljoen

   

Totaal

€ 138 miljoen

Totaal leerlingen

947.803

Bedrag per leerling

€ 146,00

   

Excellentie/ hoogbegaafde leerlingen

€ 12 miljoen

Totaal

€ 12 miljoen

Totaal vwo-leerlingen bovenbouw

119.867

Bedrag per leerling

€ 100,00

Aangezien de regeling niet verandert heeft deze wijziging geen gevolgen voor de administratieve lasten van scholen.

Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt afgeweken van het uitgangspunt dat regelgeving op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober in werking treedt en dat bekendmaking minimaal twee maanden voordien plaatsvindt. Deze afwijking wordt gerechtvaardigd doordat de tariefaanpassing (het bedrag per leerling) niet eerder kon worden bepaald.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Naar boven