Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UbbergenStaatscourant 2014, 4680Ruimtelijke plannen

Logo Ubbergen
Bestemmingsplan Steenheuvelsestraat 4, Leuth, Ubbergen

Burgemeester en wethouders van Ubbergen maken bekend dat de gemeenteraad van Ubbergen het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het besluit tot vaststelling en het bestemmingsplan liggen gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Tevens zijn de stukken digitaal in te zien en te downloaden op www.ubbergen.nl. Het digitaal gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan ook worden geraadpleegd op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0282.BpLeSteenheuvel4-GVS1.

Het bestemmingsplan voorziet in het functieveranderingsplan voor de gronden aan de Steenheuvelsestraat 4-6 te Leuth. Het functieveranderingsplan omvat de omzetting van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming, de herinrichting van de gronden en de mogelijkheid om tussen de gronden aan de Steenheuvelsestraat 6 en 8, een twee-onder-1-kap woning te realiseren.

Het bestemmingsplan inclusief bijbehorende onderzoeken en het raadsbesluit liggen met ingang van 21 februari 2014 tot en met 3 april 2014 voor iedereen ter inzage. In het raadsbesluit is opgenomen dat geen exploitatieplan zal worden vastgesteld.

De wijziging ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan betreft de mogelijkheid om een vrijstaande woning in plaats van een 2-onder-1-kap woning tussen de gronden aan de Steenheuvelsestraat 6 en 8, op te richten.

Instellen van beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht omtrent het ontwerpbestemmingsplan

  • een belanghebbende tegen de wijzigingen die zijn aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EZ Den Haag.

Verzoek om voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij gedurende die termijn naast het instellen van beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. In dat geval treden de besluiten niet in werking tot op dat het verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.