Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2014, 4615Overig

Logo Gorinchem
Plan m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied Gorinchem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.9 Wet milieubeheer, bekend dat ten behoeve van het Bestemmingsplan Buitengebied (4202, 4205, 4206, 4207, 4208, 4213) een milieueffectrapportage voor plannen wordt uitgevoerd (planm.e.r.).

Milieueffectrapportage

Deze planm.e.r. is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. Het planm.e.r. (het milieueffectrapport) geeft de te verwachten milieueffecten weer van de ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt. Onderdeel van het milieueffectrapport is een Passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998, omdat significant negatieve effecten op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten.

Startdocument over de reikwijdte en het detailniveau ter inzage

De procedure begint met het Startdocument over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport (de inhoud van het planm.e.r.). In dit startdocument wordt de aanleiding en aanpak van het milieueffectentraject beschreven. Het Startdocument ligt van woensdag 19 februari tot en met dinsdag 1 april 2014 ter inzage. Het Startdocument kan elke werkdag worden ingezien tijdens de openingsuren van het stadhuis (informatiehoek), Stadhuisplein 1 te Gorinchem.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijze kenbaar maken over het Startdocument en het voornemen een milieueffectrapport (planm.e.r.) inclusief Passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 op te stellen. Zienswijzen kunt u schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen of verdere informatie over het Startdocument over de reikwijdte en het detailniveau, kunt u contact opnemen met mevrouw C. Jeeninga van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, via telefoonnummer 0183 – 659 322. E-mailen kan naar C.Jeeninga@gorinchem.nl.

Commissie voor de milieueffectrapportage

De commissie voor de milieueffectrapportage wordt in deze fase niet geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het planm.e.r. Op een later moment wordt het planm.e.r. gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Een ieder kan dan een zienswijze indienen op zowel het ontwerp bestemmingsplan als het planm.e.r. Op dat moment wordt ook advies gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage die het planm.e.r. zal toetsen. Het tijdstip van ter inzage legging wordt via de gemeentepagina Gorinchem bekend gemaakt.