Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - WestStaatscourant 2014, 4512Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - West Verkeersbesluit Stadsdeel West aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats GPP140433902

Van Houweningenstraat 197 

Dagelijks Bestuur van stadsdeel West

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en in het bijzonder artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en mede gelet op artikel 26 van de Verordening op de Stadsdelen 2010 en gezien het Algemeen mandaatbesluit stadsdeel West 2010

overwegende:

- dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder het beheer zijn van en gelegen binnen de stadsdeelgrenzen van het stadsdeel West

- dat de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart heeft als bestuurder

- dat aanvrager geen parkeerplaats in eigen bezit heeft of daarover kan beschikken  

besluit:

 I een weggedeelte ter grootte van een parkeerplaats, bestemd voor langparkeren, aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats aan/op de Van Houweningenstraat ter hoogte van 197 

II hiertoe een bord te plaatsen, conform model E 06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), met een onderbord voorzien van kentekennummer, inclusief bijbehorende kruismarkering ter hde van Houweningenstraat ogte van / tegenr. 197huisnummer

Amsterdam, 10 februari 2014

Namens het Dagelijks Bestuur, 

P. Verboom,

Teammanager Front-Office Vergunningen

Bezwaar Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk zes weken na de verzending van het besluit naar: Stadsdeel West, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: uw naam en adres; de datum en handtekening; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk); de redenen van uw bezwaar. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden. Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht; Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn kosten (griffierecht) verbonden. U kunt ook digitaal de voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.