Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 februari 2014, nr. WJZ / 14011546, tot wijziging van de Financiële regeling handelsregister 2014, houdende de vaststelling van de hoogte van de inschrijfvergoeding

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Financieel besluit handelsregister 2014;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Financiële regeling handelsregister 2014 wordt na artikel 4 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a

De inschrijfvergoeding, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Financieel besluit handelsregister 2014, bedraagt € 50,00.

ARTIKEL II

Na de inwerkingtreding van het Financieel besluit handelsregister 2014 berust de Financiële regeling handelsregister 2014 op dat besluit.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 februari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 februari 2014

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

In deze regeling wordt de hoogte van de inschrijfvergoeding vastgesteld die ondernemingen of rechtspersonen verschuldigd zijn bij eerste opgave tot inschrijving in het handelsregister. Tijdens de plenaire behandeling van de Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) in de Tweede Kamer is op 20 juni 2013 de motie van het lid Öztürk cs. (Kamerstukken II 2012/2013, 33 553, nr. 12) aangenomen. Daarin werd de regering verzocht om gebruik te maken van de in het gewijzigde artikel 49 van de Handelsregisterwet 2007 opgenomen mogelijkheid om de inschrijfvergoeding te introduceren voor ondernemingen of rechtspersonen die een opgave doen tot eerste inschrijving in het handelsregister.

In artikel 3a wordt de hoogte van de inschrijfvergoeding vastgesteld; de vergoeding is kostendekkend. De inschrijfvergoeding is eenmalig verschuldigd, en er geldt één uniform tarief voor alle ondernemingen of rechtspersonen.

Aan deze regeling zijn in de overgrote meerderheid van gevallen geen administratieve lasten verbonden, omdat ondernemers geacht worden direct aan de balie te betalen. Op die manier worden ook de kosten met betrekking tot het innen van de inschrijfvergoeding binnen de Kamer van Koophandel geminimaliseerd. In voorkomende gevallen, namelijk wanneer de inschrijving via een notariskantoor en dus niet direct bij de Kamer van Koophandel plaatsvindt, wordt door de Kamer van Koophandel alsnog een factuur verstuurd.

De termijn van de inwerkingtreding, 15 februari 2014, wijkt af van het beleid inzake de vaste verandermomenten. Deze afwijking is nodig opdat de invoering van de inschrijfvergoeding op zo kort mogelijke termijn kan worden gerealiseerd; een vertraging zou leiden tot hoge kosten aan de kant van de Kamer van Koophandel.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven