Logo Oisterwijk
Gewijzigde vaststelling ‘Wijzigingsplan Buitengebied Oisterwijk, Oliviersweg 9’, Oisterwijk

Op 7 januari 2014 is door het college van Oisterwijk het ‘Wijzigingsplan Buitengebied Oisterwijk, Oliviersweg 9’ gewijzigd vastgesteld. In het ‘Wijzigingsplan Buitengebied Oisterwijk, Oliviersweg 9’ wordt de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf naar 2 hectare kassen op de locatie Oliviersweg 9 mogelijk gemaakt. Met het besluit tot gewijzigde vaststelling wordt geregeld dat het wijzigingsplan niet voorziet in uitbreidingsmogelijkheden voor een veehouderij, hiertoe worden enkele artikelen verwijderd en wordt een voorwaarde aangevuld.

INZIEN PLAN

Het gewijzigd vastgestelde ‘Wijzigingsplan Buitengebied Oisterwijk, Oliviersweg 9’ met bijbehorende stukken kan vanaf vrijdag 17 januari 2014 tot en donderdag 27 februari 2014 door iedereen ingezien worden:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • op de gemeentelijke website, www.oisterwijk.nl waar u de bestanden kunt downloaden als PDF bestand;

  • op afspraak bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 te Oisterwijk. Een afspraak maken kan via www.oisterwijk.nl of bel: (013) 529 13 11.

BEROEP

Tegen het besluit van het college kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te hebben gemaakt;

  • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door het college zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.

VOORLOPIGE VOORZIENING

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

INWERKINGTREDING

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven