Logo Kerkrade
Ontwerp-bestemmingsplan Kerkrade Oost III, Kerkrade

Het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade maakt op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan Kerkrade Oost III bekend.

Het plangebied is gelegen in het oostelijk deel van Kerkrade en wordt globaal begrensd door het stadspark, Clausstraat en Dir. Geurtsstraat in het noorden, de Roderlandbaan en de Nieuwstraat in het oosten, de Domaniale Mijnstraat in het zuiden en Stationsstraat en de spoorlijn in het westen. Het plangebied omvat daarmee de buurten/wijken Centrum, Holz en Rolduckerveld.

Binnen deze grenzen worden twee gebieden buiten het plangebied van onderhavig bestemmingsplan gelaten aangezien het ontwikkellocaties betreft. Het gaat om het centrumplan (Niersprinkstraat / Van Beethovenstraat / Mozartstraat), waarvoor onlangs een separaat bestemmingsplan is vastgesteld en een gebied tussen de Hoofdstraat en de Marktstraat (tussen Grupellostraat en Ambachtstraat).

Voor het plangebied wordt beoogd een handhaafbaar bestemmingsplan op te stellen, dat zowel planologisch-juridisch als beleidsmatig actueel is. Het uitgangspunt is een bestemmingsplan met een overwegend beheersmatig karakter, maar wel met moderne en flexibele bouw- en gebruiksregels. Vastgesteld beleid zal in het bestemmingsplan worden verwerkt. Bijzondere vermelding behoeft het feit dat het plan onder meer voorziet in een wijzigingsbevoegdheid om onbenutte woningbouwmogelijkheden (bouwtitels) op termijn te kunnen laten vervallen.

Het ontwerp-bestemmingsplan Kerkrade Oost III ligt van 20 februari 2014 tot en met 2 april 2014 ter inzage bij het vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving van de sector Stad op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade. Inzage is enkel mogelijk na telefonische afspraak bij dhr. T. Debast, via het telefoonnummer van de gemeente 14 045. Het bestemmingsplan kan ook digitaal worden ingezien op de website van de gemeente en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0928.BPKerkradeOostIII-Ow02.

Een ieder kan gedurende de hiervoor genoemde termijn schriftelijk dan wel mondeling (op afspraak met dhr. T. Debast via het telefoonnummer 14 045) een zienswijze kenbaar maken ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan. De voorkeur gaat uit naar het indienen van een schriftelijke zienswijze. Uw schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Kerkrade, onder vermelding van “zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Kerkrade Oost III”, postbus 600, 6460 AP Kerkrade.

Kerkrade, 19 februari 2014

Naar boven