Logo Noord-Beveland
Bestemmingsplan Uitbreiding Geersdijk, Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat het bestemmingsplan “Uitbreiding Geersdijk”op 30 januari 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn enkele wijzigingen aangebracht. Het bestemmingsplan ligt vanaf 20 februari tot en met 2 april 2014 tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Tevens is het plan in te zien op de websites www.noord-beveland.nl/planprocedure en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPUitbrGeersdijk13-VA01. Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Degene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 3 april 2014, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven