Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2014, 4060Ruimtelijke plannen

Logo Opsterland
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ureterp Kom (2013)’, Opsterland

Wat ligt er ter inzage en voor wie en wanneer

Met ingang van maandag 17 februari 2014 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan “Ureterp Kom (2013)” (planid NL.IMRO.0086.16BPKom-0201) voor een ieder ter inzage.

U kunt het digitale plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “Een plan bekijken”, vervolgens klikt u op “bestemmingsplannen” waarna u de mogelijkheid heeft om het plan op te roepen via het invullen van de locatie, de naam van het plan of het planid. Daarnaast is een afdruk van het digitale plan in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. Het digitale plan is eveneens te raadplegen op www.opsterland.nl (Wonen en leven / Bouwen en verbouwen / Ruimtelijke plannen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen en beheersverordeningen / Ter inzage) door middel van een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Strekking van het bestemmingsplan

Op grond van het actualiseringsprogramma 2013 worden enkele verouderde bestemmingsplannen voor dorpen geactualiseerd en geüniformeerd. Tevens wordt er gestreefd naar vermindering van de plannen. Ureterp maak ook deel uit van dit actualiseringproces.

De gehele dorpskom wordt voorzien van een nieuwe planologische regeling. Daar vallen onder meer ook het woongebied Ureterp – Noord (inclusief Fûgelliet) en het bedrijventerrein De Gilden, alsmede het inmiddels gerealiseerde herstructureringsprogramma Oertijp Fernijt. De nu geldende bestemmingsplannen vormen de leidraad voor het nieuwe plan. Onder het plan vallen niet het uitbreidingsplan Hege Kamp en het sportveldencomplex De Griene Greide en omgeving.

Reageren?

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan een ieder:

  • Schriftelijk zijn zienswijze op het genoemde ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Opsterland, postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag;

  • Mondeling een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan (na uitdrukkelijke vermelding) bij de afdeling Ontwikkeling (bestemd voor de gemeenteraad). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, tel. 0512-386340.

Daarnaast kan bij de medewerkers van de afdeling Ontwikkeling nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van het genoemde ontwerpbestemmingsplan.

Beetsterzwaag, 12 februari 2014.

Burgemeester en wethouders van Opsterland.