Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 februari 2014, nr. DDE-035/2014, tot vaststelling van een subsidieplafond en tot wijziging van beleidsregels voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Transitiefaciliteit

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 7.1, 7.2, en 10.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 7.1, 7.2 en 10.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Transitiefaciliteit1 geldt voor 2014 een subsidieplafond van € 5.000.000, waarvan ten minste 80% is bestemd voor de prioriteitssectoren, vermeld in bijlage B van de bijlage bij het besluit van 13 juni 2013 tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Transitiefaciliteit.

Artikel 2

In de bijlage bij het Besluit van 13 juni 2013 tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Transitiefaciliteit wordt ‘AgentschapNL’ telkens vervangen door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze: Plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking A.C.C. Rebergen.


X Noot
1

Besluit van 13 juni 2013 tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Transitiefaciliteit (Stcrt. 16772).

Naar boven