Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 38062Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 december 2014, nr. WJZ/14191161, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling zeevisserij

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op Verordening (EU) nr. 249/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 827/2004 van de Raad houdende een verbod op de invoer van grootoogtonijn (Thunnus obesus) van oorsprong uit Bolivia, Cambodja, Equatoriaal-Guinea, Georgië en Sierra Leone en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1036/2001 (PbEU L 84), Verordening van de Raad van 16 december 2014 tot vaststelling, voor 2015, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Uniewateren en, voor Unievaartuigen, in bepaalde wateren buiten de EU van toepassing zijn, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 779/2014 van de Raad en op Verordening (EU) nr. 1367/2014 van de Raad van 15 december 2014 tot vaststelling, voor 2015 en 2016, van de vangstmogelijkheden voor vissersvaartuigen van de Unie voor bepaalde bestanden van diepzeevissen (PbEU L 366);

Gelet op de artikelen 17 en 19 van de Landbouwwet en de artikelen 3 en 4 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Besluit:

ARTIKEL I

De Uitvoeringsregeling zeevisserij wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. het begrip ‘verordening nr. 827/2004’ en de daarbij behorende omschrijving vervallen;

b. de omschrijving van het begrip ‘verordening vangstmogelijkheden’ komt te luiden: Verordening van de Raad van 16 december 2014 tot vaststelling, voor 2015, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Uniewateren en, voor Unievaartuigen, in bepaalde wateren buiten de EU van toepassing zijn, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 779/2014 van de Raad.

B

In artikel 2, derde lid, wordt ‘Voor de toepassing van verordening nr. 850/98’ vervangen door: Voor de toepassing van verordening nr. 850/98, van de controleverordening.

C

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘wordt, voordat het aanlanden van vis plaatsvindt, melding gedaan’ vervangen door: wordt, voordat het aanlanden van vis plaatsvindt, elektronisch melding gedaan.

2. De aanhef van het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De melding geschiedt ten minste vier uur voor het tijdstip van aanlanding door de kapitein, de eigenaar of diens gemachtigde en bevat ten minste de navolgende gegevens:

D

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt ‘bijlage 4’ vervangen door: bijlage 4, onderdeel B,.

2. In het derde lid, onderdeel c, wordt ‘artikel 39 van de verordening vangstmogelijkheden’ vervangen door: artikel 42 van de verordening vangstmogelijkheden.

E

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘artikel 15, eerste lid, van deze verordening’ vervangen door: artikel 16, eerste lid, van deze verordening.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 17 van de verordening vangstmogelijkheden’ vervangen door: artikel 18 van de verordening vangstmogelijkheden.

F

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De aanhef komt te luiden:

 • 1. De Minister kan een deel van de in bijlage I van de verordening vangstmogelijkheden aan Nederland toegewezen vangstmogelijkheden benutten ten behoeve van:

b. Aan het slot van onderdeel b vervalt ‘of’.

c. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door ‘; of’ wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. het afboeken van vangsten of bijvangsten van soorten die op grond van artikel 15 van de basisverordening moeten worden aangeland.

G

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Het is verboden in strijd te handelen met de artikelen 11, 13, tweede lid, 24, 25, 26, 29, 33, eerste, derde en vierde lid, 34, 35, 36, tweede lid, 37, 38, 40, 41 en 45 van de verordening vangstmogelijkheden.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Het is verboden visserijactiviteit uit te oefenen in strijd met de artikelen 22, 28, eerste en tweede lid, 36 en 39 van de verordening vangstmogelijkheden.

H

In artikel 23, derde lid, wordt ‘aangaland’ vervangen door: aangeland.

I

Artikel 95, tweede lid, vervalt.

J

Artikel 132 vervalt.

K

De bijlagen 4, 5, 6, 8, 9 en 11 worden vervangen door de bij deze regeling gevoegde bijlagen A, B, C, E, F respectievelijk G, onder vervanging van het opschrift van bijlage A door bijlage 4, het opschrift van bijlage B door bijlage 5, het opschrift van bijlage C door bijlage 6, het opschrift van bijlage E door bijlage 8, het opschrift van bijlage F door bijlage 9 en het opschrift van bijlage G door bijlage 11.

L

Bijlage 4, onderdeel A, wordt vervangen door de bij deze regeling gevoegde bijlage H, onder vervanging van het opschrift van bijlage H door: A.

M

Bijlage 7 wordt vervangen door de bij deze regeling gevoegde bijlage D, onder vervanging van het opschrift van bijlage D door: bijlage 7.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, met uitzondering van artikel I, onderdeel M, dat in werking treedt met ingang van 1 februari 2015 en artikel I, onderdeel L, dat in werking treedt met ingang van 8 februari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 december 2014

De Staatssecretaris van Economische Zaken, namens deze: J.P. Hoogeveen Directeur-Generaal Agro

BIJLAGE A

Vangstverboden voor het kalenderjaar 2015 op de vissoorten, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling zeevisserij

 • A. Vissoorten waarop in de desbetreffende gebieden niet mag worden gevist op grond van artikel 13 van de verordening vangstmogelijkheden (verboden soorten).

  Vissoort

  Gebied

  Alaskapollak

  volle zee van de Beringzee

  Theragra chalcogramma

   

  Antarctische ijsheek

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.4

  Dissostichus mawsoni

   

  Antarctische ijsheken

  FAO divisie 58.4.4 – Indian Ocean, part of Enderby- Wilkes

  Dissostichus ssp

  FAO sub-area 58.5 – Indian Ocean, Antarctica-Kerguelen

   

  FAO-sub-area 58.6 - Indian Ocean, Antarctica, Crozet

   

  FAO sub-area 58.7- Indian Ocean, Antarctica, Marion-Edward

   

  FAO sub-area 88.3 – Pacific, Antarctica, Amundsen Sea

  Beenvisachtigen

  FAO 48.1

  Osteichthyes

  FAO 48.2

  Diepzeehaaien

  SEAFO-verdragsgebied

  Elasmobranchii spp

   

  Doornhaai

  SEAFO-verdragsgebied

  Squalus acanthias

  Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES gebieden I,V,VI,VII, VIII,XII en XIV

  Electrona carlsbergi

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Electrona carlsbergi

   

  Fluweelijshaai

  SEAFO-verdragsgebied

  Scymnodon squamolusa

   

  Gemarmerde zuidpoolkabeljauw

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Notothenia rossi

  FAO 48.1

   

  FAO 48.2

  Georgia-ijsvis

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Pseudochaenichtys georgianus

   

  Gevlekte gladde lantaarnhaai

  SEAFO-verdragsgebied

  Etmopterus bigelowi

   

  Gitaarroggen

  Unie-wateren van ICES deelgebieden I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X en XII

  Rhinobatidae

   

  Gladde lantaarnhaai

  SEAFO-verdragsgebied

  Etmopterus pusillus

  Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES gebieden I,V,VI,VII, VIII,XII en XIV

  Golfrog

  Unie-wateren van ICES gebieden VI en X

  Raja undulata

   

  Grijze zuidpoolkabeljauw

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Lepidonotothen squamifrons

  FAO division 58.4.4 – Indian Ocean, Antartica, part of Enderby – Wilkes

  Groene zuidpoolkabeljauw

  Antartische wateren van FAO gebied 48.3

  Gobionotothen gibberifrons

   

  Grootoog-voshaai

  ICCAT-verdragsgebied

  Alopias superciliosus

   

  Grote lantaarnhaai

  SEAFO-verdragsgebied

  Etmopterus princeps

  Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES gebieden I en XIV

  Gunthers Patagonische rotskabeljauw

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Patagonotothen guntheri

   

  Haaien en doornhaaien

  CCAMLAR-verdragsgebied

  Squalidae

   

  Hamerhaaien

  ICCAT-verdragsgebied

  Sphyrnidae

   

  Haringhaai

  alle wateren

  Lamna nasus

   

  Kortstaartlantaarnhaai

  SEAFO-verdragsgebied

  Etmopterus brachyurus

   

  Manta

  alle wateren

  Manta birostris

   

  Noorse rog

  Unie-wateren van ICES gebieden VIa-b en VIIa-c, VIIe-h en VIIk

  Raja (Dipturus) nidarosiensis

   

  Portugese ijshaai

  Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES-gebieden I en XIV

  Centroscymnus coelolepis

   

  Reuzenhaai

  alle wateren

  Cetorhinus maximus

   

  Roggen

  SEAFO-verdragsgebied

  Rajidae

   

  Ruwe haai

  Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES-gebieden I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV

  Galeorhinus galeus

  Schubzwelghaai

  Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES-gebieden I en XIV

  Centrophorus squamosus

   

  Scotiazee-ijsvis

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Chaenocephalus aceratus

   

  Spitsneusrog

  Unie-wateren van ICES gebieden VI, VII, VIII, IX en X

  Raja alba

   

  Spitssnuitsnavelhaai

  Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES-gebieden I en XIV

  Deania calcea

   

  Spookkathaai

  SEAFO-verdragsgebied

  Apristurus manis

   

  Stekelrog

  Unie-wateren van ICES gebied IIIa

  Raja clavata

   

  Sterrog

  Unie-wateren van ICES gebieden IIa, IIIa, Iva en VIId

  Amblyraja radiata

   

  Vleet

  Unie-wateren van de ICES-sector IIa en ICES-deelgebieden III, IV, VI, VII, VIII, IX en X

  Dipturus batis

   

  Voshaaien

  IOTC-verdragsgebied

  Alopias spp

   

  Witpunthaai

  IATTC-verdragsgebied

  Carcharhinus longimanus

  ICCAT-verdragsgebied

   

  IOTC-verdragsgebied

   

  WCPFC-vedragsgebied

  Witte haai

  alle wateren

  Carcharodon carcharias

   

  Zee-engel

  Unie-wateren

  Squatina squatina

   

  Zeevissen (niet nader benoemd)

  Antarctische wateren van FAO gebied 58.5.2.

  Osteichthyes

   

  Zijdehaai

  IATTC-verdragsgebied

  Carcharhinus falciformis

  ICCAT-verdragsgebied

   

  WCPFC-vedragsgebied

  Zwarte haai

  Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES-gebieden I en XIV

  Dalatias licha

   
 • B. Vissoorten waarvoor in de desbetreffende gebieden een nul-TAC geldt of waarvoor Nederland geen quotum heeft.

  Voor de met een asterisk gemarkeerde vissoorten geldt een vangstverbod voor alle vissersvaartuigen, Nederlands of niet-Nederlands.

  Voor de niet met een asterisk gemarkeerde vissoorten geldt een vangstverbod voor Nederlandse vissersvaartuigen.

  Vissoort

  Gebied

  Amerikaanse schol*

  NAFO gebied 3M

  Hippoglossoides platessoides

  NAFO gebieden 3L, 3N en 3O

  Andere soorten*

  Unie-wateren van ICES gebieden IIa, IV en VIa ten noorden van 56°30' NB

   

  Unie-wateren van ICES gebieden Vb, VI en VII

  Andere soorten

  Antarctische wateren van FAO gebied 58.5.2.

   

  Noorse wateren van ICES gebieden I en II

   

  Wateren van de Faeröer in ICES gebied Vb

  Ansjovis

  ICES gebied VIII

  Engraulis encrasicolus

  ICES gebieden IX en X en Unie-wateren van CECAF gebied 34.1.1

  Antarctische ijsheek

  FAO gebied 48.4 – Zuidelijke Antarctische wateren

  Dissostichus mawsoni

   

  Antarctische krill

  Antarctische wateren van FAO gebied 48

  Euphausia superba

  Antarctische wateren van FAO gebied 58.4.1

   

  Antarctische wateren van FAO gebied 58.4.2

  Atlantische slijmkop*

  SEAFO deelsector B1

  Hoplostethus atlanticus

  SEAFO gebied met uitzondering van deelsector B1

   

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied VI

   

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied VII

   

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII en XIV

  Beryciden

  SEAFO-verdragsgebied

  Beryx spp.

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

  Blauwe leng

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied III

  Molva dypterygia

   

  Blauwe marlijn

  Atlantische Oceaan

  Makaira nigricans

   

  Blauwe wijting*

  Noorse wateren van ICES gebieden II en IV

  Micromesistius poutassou

   

  Blauwe wijting

  ICES gebieden VIIIc, IX en X en Unie-wateren van CECAF gebied 34.1.1

  Micromesistius poutassou

   

  Blauwvintonijn*

  Atlantische Oceaan ten oosten van 45 W en Middellandse Zee

  Thunnus thynnus

   

  Chileense horsmakreel

  SPRFMO-verdragsgebied

  Trachurus murphyi

   

  Diepzeehaaien*

  Internationale wateren van ICES gebied XII

  Elasmobranchii spp

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied X

   

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden V, VI, VII, VIII en IX; Uniewateren van CECAF 34.1.1, 34.1.2 en 34.2

  Doornhaai*

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV

  Squalus acanthias

  Unie-wateren van ICES gebied IIIa

   

  Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV

  Europese heek*

  ICES gebieden VIIIc, IX en X en Unie-wateren van CECAF gebied 34.1.1

  Merluccius merluccius

   

  Europese heek

  ICES gebied IIIa, Unie-wateren van deelsectoren 22-32

  Merluccius merluccius

   

  Evervissen

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden VI, VII en VIII

  Caproidae

   

  Gaffelkabeljauw

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, II, III en IV

  Phycis blennoides

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden V, VI en VII

   

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden VIII en IX

   

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden X en XII

  Geelstaartschar*

  NAFO gebied 3M

  Limanda ferruginea

  NAFO gebieden 3L, 3N en 3O

  Gemarmerde zuidpoolkabeljauw

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Notothenia rossii

   

  Georgia-ijsvis*

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Pseudochaenichthys georgianus

   

  Grenadiervissen*

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.4

  Macrourus spp.

   

  Grenadiervissen

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Macrourus spp.

  Antarctische wateren van FAO gebied 58.5.2.

   

  Groenlandse wateren in NAFO gebied 1

   

  Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV

  Grijze zuidpoolkabeljauw

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Lepidonotothen squamifrons

  Antarctische wateren van FAO gebied 58.5.2.

  Groene zuidpoolkabeljauw

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Gobionotothen gibberifrons

   

  Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot*

  Internationale wateren van ICES gebieden I en II

  Reinhardtius hippoglossoides

   

  Groenlandse heilbot/Zwarte heilbot

  Groenlandse wateren in NAFO gebied 1

  Reinhardtius hippoglossoides

  Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV

   

  NAFO gebieden 3L, 3M, 3N en 3O

   

  Noorse wateren van ICES gebieden I en II

   

  Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV; Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb en VI

  Grootoogtonijn

  Atlantische Oceaan

  Thunnus obesus

   

  Haring*

  ICES gebieden VIa-Zuid, VIIb en VIIc

  Clupea harengus

   

  Haring

  ICES gebied IIIa

  Clupea harengus

  ICES gebied IIIa (Bijvangstquotum)

   

  ICES gebied VIIa

   

  ICES gebieden VIIe en VIIf

   

  Wateren van Clyde in ICES gebied VIa

  Heilbot

  Groenlandse wateren in NAFO gebied 1

  Hippoglossus hippoglossus

  Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV

  Horsmakrelen

  CECAF gebied 34.1.13 onder jurisdictie van Canarische eilanden

  Trachurus spp.

  ICES gebied IX

   

  ICES gebied VIIIc

   

  ICES gebied X en Unie-wateren van CECAF gebied 34.2 onder jurisdictie van de Azoren

   

  Unie-wateren van CECAF gebied 34.1.2 onder jurisdictie van Madeira

  IJsvis

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Champsocephalus gunnari

  Antarctische wateren van FAO gebied 58.5.2.

  Industriële vis

  Noorse wateren van ICES gebied IV

  Kabeljauw*

  Gadus morhua

  ICES gebied VIa en Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied Vb ten oosten van 12°W

   

  Kattegat

   

  NAFO gebieden 2J, 3K en 3L

   

  NAFO gebieden 3N en 3O

  Kabeljauw

  Groenlandse wateren van NAFO gebied 1 en Groenlandse wateren van ICES gebied XIV

  Gadus morhua

  ICES gebied VIIa

   

  ICES gebied VIb en Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied Vb ten westen van 12° WL en van ICES gebieden XII en XIV

   

  NAFO gebied 3M

   

  Noorse wateren van ICES gebieden I en II

  Kabeljauw en schelvis

  Wateren van de Faeröer in ICES gebied Vb

  Gadus morhua & Melanogrammus aeglefinus

   

  Kever

  Noorse wateren van ICES gebied IV

  Trisopterus esmarki

   

  Koolvis*

  Internationale wateren van ICES gebieden I en II

  Pollachius virens

   

  Koolvis

  Pollachius virens

  ICES gebied VI, de Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb en internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV

   

  ICES gebieden VII, VIII, IX, X en Unie-wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

  Noorse wateren van ICES gebieden I en II

  Kortvinpijlinktvis

  NAFO gebieden 3 en 4

  Illex illecebrosus

   

  Krabben*

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Paralomis spp.

   

  Langoustine

  ICES gebied VI en Unie- en internationale wateren van ICES gebied Vb

  Nephrops norvegicus

  ICES gebied IIIa, Unie-wateren van deelsectoren 22-32

   

  ICES gebied VII

   

  ICES gebied VIIIc

   

  ICES gebieden IX en X en Unie-wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

  ICES gebieden VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

   

  Noorse wateren van ICES gebied IV

  Langsnuit-ijsvis

  Antarctische wateren van FAO gebied 58.5.2.

  Channichthys rhinoceratus

   

  Leng

  ICES gebied IIIa, Unie-wateren van deelsectoren 22-32

  Molva molva

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied V

   

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

  Leng en blauwe leng

  Wateren van de Faeröer in ICES gebied Vb

  Molva molva & Molva dypterygia

   

  Lodde*

  Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV

  Mallotus villosus

  ICES gebied IIb

   

  NAFO gebieden 3N en 3O

  Lom*

  ICES gebied IIIa, Unie-wateren van deelsectoren 22-32

  Brosme brosme

  Noorse wateren van ICES gebied IV

  Makreel*

  Noorse wateren van ICES gebieden IIa

  Scomber scombrus

   

  Makreel

  ICES gebieden VIIIc, IX en X en Unie-wateren van CECAF gebied 34.1.1

  Scomber scombrus

   

  Noordelijke grenadiervis*

  NAFO gebieden N2,3

  Macrourus berglax

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied III

   

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, II en IV

   

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden VIII, IX, X, XII en XIV

   

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb, VI en VII

  Noorse garnaal*

  NAFO gebied 3L

  Pandalus borealis

   

  Noorse garnaal

  Groenlandse wateren in NAFO gebied 1

  Pandalus borealis

  Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV

   

  ICES gebied IIIa

   

  NAFO gebied 3M

   

  NAFO-gebied 3M

   

  Noorse wateren van ICES gebied IV

  Pacifische sneeuwkrabben

  Groenlandse wateren in NAFO gebied 1

  Chionoecetes spp.

   

  Peneïde garnalen

  Frans-Guyana

  Penaeus spp.

   

  Platvissen

  Wateren van de Faeröer in ICES gebied Vb

  Pleuronectiformes

   

  Pseudopentaceros spp*

  SEAFO-verdragsgebied

  Pseudopentaceros spp

   

  Rode diepzeekrabben

  SEAFO deelsector B1

  Geryon spp.

  SEAFO gebied met uitzondering van deelsector B1

  Rogachtigen

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Rajiformes

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.4

   

  Antarctische wateren van FAO gebied 58.5.2.

   

  Unie-wateren van ICES gebied IIIa

   

  Unie-wateren van ICES gebieden VIII en IX

  Roggen

  NAFO gebieden 3L, 3N en 3O

  Raja spp

   

  Rondneusgrenadier*

  NAFO gebieden N2,3

  Coryphaenoides rupestris

   

  Rondneusgrenadier

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied III

  Coryphaenoides rupestris

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, II en IV

   

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden VIII, IX, X, XII en XIV

  Roodbaarzen*

  IJslandse wateren van ICES gebied Va

  Sebastes spp.

  NAFO deelgebied 2, sectoren 1F en 3K

   

  Ondiep pelagische vis in Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied V en in internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV

  Roodbaarzen

  Sebastes spp.

  Diep pelagische vis in Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied V en in internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV

   

  Groenlandse wateren van NAFO gebied 1F en Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV (demersaal)

   

  Groenlandse wateren van NAFO gebied 1F en Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV (pelagisch)

   

  Internationale wateren van ICES gebieden I en II

   

  NAFO gebied 3M

   

  NAFO gebied 3O

   

  NAFO gebieden 3L en 3N

   

  Noorse wateren van ICES gebieden I en II

   

  Ondiep pelagische vis in Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied V en in internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV

   

  Wateren van de Faeröer in ICES gebied Vb

  Scharretongen

  Lepidorhombus spp.

  ICES gebied VI, de Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb en internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV

   

  ICES gebied VII

   

  ICES gebieden VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

   

  ICES gebieden VIIIc, IX en X en Unie-wateren van CECAF gebied 34.1.1

  Schelvis

  ICES gebied VIIa

  Melanogrammus aeglefinus

  ICES gebieden VIIb-k, VIII, IX en X en Unie-wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

  Noorse wateren van ICES gebieden I en II

   

  Unie-wateren en Internationale wateren van ICES gebieden VIb, XII en XIV

   

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb en VIa

  Schol

  Pleuronectes platessa

  ICES gebied VI, de Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb en internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV

   

  ICES gebied VIIa

   

  ICES gebieden VIII, IX en X en de Unie-wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

  ICES gebieden VIIb en VIIc

   

  ICES gebieden VIId en VIIe

   

  ICES gebieden VIIf en VIIg

   

  ICES gebieden VIIh, VIIj en VIIk

   

  Kattegat

  Scotiazee-ijsvis

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Chaenocephalus aceratus

   

  Sprot*

  ICES gebieden IIIb, c en d – exclusief MU3

  Sprattus sprattus

  Unie-wateren in de Zwarte Zee (FAO gebied 37.4.2)

  Sprot

  ICES gebied IIIa

  Sprattus sprattus

   

  Tarbot

  Unie-wateren in de Zwarte Zee (FAO gebied 37.4.2)

  Psetta maxima

   

  Tong

  Solea solea

  ICES gebied VI, de Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb en internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV

   

  ICES gebied VIIa

   

  ICES gebied VIId

   

  ICES gebied VIIe

   

  ICES gebieden VIIIa en VIIIb

   

  ICES gebieden VIIb en VIIc

   

  ICES gebieden VIIf en VIIg

   

  ICES gebieden VIIh, VIIj en VIIk

  Tongen

  ICES gebieden VIIIc, VIIId, VIIIe, IX en X en Unie-wateren van CECAF gebied 34.1.1

  Solea spp.

   

  Wijting

  Merlangius merlangus

  ICES gebied VI, de Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb en internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV

   

  ICES gebied VIII

   

  ICES gebied VIIa

   

  ICES gebieden IX en X en Unie-wateren van CECAF gebied 34.1.1

  Witje*

  NAFO gebied 3L

  Glyptocephalus cynoglossus

  NAFO gebied 3M

   

  NAFO gebieden 2J, 3K en 3L

  Witje

  NAFO gebieden 3N en 3O

  Glyptocephalus cynoglossus

   

  Witte heek*

  NAFO gebieden 2J, 3K en 3L

  Urophycis tenuis

   

  Witte heek

  NAFO gebieden 3N en 3O

  Urophycis tenuis

   

  Witte koolvis

  Pollachius pollachius

  ICES gebied VI, de Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb en internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV

   

  ICES gebied VII

   

  ICES gebied VIIIc

   

  ICES gebieden IX en X en Unie-wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

  ICES gebieden VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

  Witte marlijn

  Atlantische Oceaan

  Tetrapturus albidus

   

  Witte tonijn

  Atlantische oceaan ten noorden van 5° noorderbreedte

  Thunnus alalunga

  Atlantische oceaan ten zuiden van 5° noorderbreedte

  Zalm

  ICES gebied IIId – Golf van Finland (deelsector 32)

  Salmo salar

  Unie-wateren van deelsectoren 22-31 (Oostzee excl. Golf van Finland)

  Zandspieringen*

  ICES gebied IIIa en Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV

  Ammodytes spp.

  Noorse wateren van ICES gebied IV

  Zeebrasem

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied IX

  Pagellus bogaraveo

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied X

  Zeeduivels

  ICES gebieden VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe

  Lophiidae

  ICES gebieden VIIIc, IX en X en Unie-wateren van CECAF gebied 34.1.1

  Zuidelijke blauwvintonijn

  alle gebieden van het zuidelijke blauwvintonijn gebied (FAO gebieden 41,48,51,57,58 en 81)

  Thunnus maccoyii

   

  Zwaardvis

  Atlantische oceaan ten noorden van 5° noorderbreedte

  Xiphias gladius

  Atlantische oceaan ten zuiden van 5° noorderbreedte

   

  WCFPC verdragsgebied ten zuiden van 20 ° ZB

  Zwarte Patagonische ijsheek*

  SEAFO-verdragsgebied, subarea D

  Dissostichus eleginoides

   

  Zwarte Patagonische ijsheek

  Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

  Dissostichus eleginoides

  Antarctische wateren van FAO gebied 58.5.2.

   

  FAO gebied 48.4 – Noordelijke Antarctische wateren

   

  FAO gebied 48.4 – Zuidelijke Antarctische wateren

  Zwarte haarstaart

  Unie-wateren en internationale wateren van CECAF gebied 34.1.2

  Aphanopus carbo

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, II, III en IV

   

  Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden VIII, IX en X

BIJLAGE B

Nederlands quotum (x1000 kg in levend gewicht) in het kalenderjaar 2015 (x1000 kg in levend gewicht) als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling zeevisserij

Vissoort

Gebied

Hoeveelheid

Andere soorten

Noorse wateren van ICES gebied IV (OTH/04-N.)

290

Blauwe wijting

Micromesistius poutassou (WHB)

Unie-wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV (WHB/1X14)

36.711

 

Voetnoot: Maximaal 12,7% van dit quotum mag worden gevangen in de wateren van de Faeröer.

 
 

Voetnoot: 4.662 ton van dit quotum mag worden gevangen in wateren van de Faeroër.

 
 

Wateren van de Faeröer (WHB/2A4AXF)

84

Europese heek

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV (HKE/2AC4-C)

106

Merluccius merluccius (HKE)

ICES gebieden VI, VII, Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied Vb en de internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV (HKE/571214)

302

 

Voetnoot: 30 ton van dit quotum mag worden gevangen in ICES gebieden VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe.

 
 

ICES gebieden VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe (HKE/8ABDE.)

30

 

Voetnoot: 9 ton van dit quotum mag worden gevangen in ICES gebieden VI en VII, uniewateren van ICES gebied Vb en internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV.

 

Grote zilversmelt

Unie-wateren van ICES gebieden III en IV (ARU/34-C)

43

Argentina silus (ARU)

Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden V, VI en VII (ARU/567.)

3.434

 

Unie- en internationale wateren van de ICES gebieden I en II (ARU/1/2.)

19

Haring

Clupea harengus (HER)

Bijvangsten in ICES gebieden IV en VIId en in de Unie-wateren van ICES gebied IIa (HER/2A47DX)

78

 

Voetnoot: Uitsluitend voor aanlanding van haring gevangen als bijvangst met vistuig met een waaswijdte kleiner dan 32 mm.

 
 

Unie-wateren en internationale wateren van de ICES gebieden Vb, VIb en VIa-Noord (HER/5B6ANB)

2.536

 

Unie- en internationale wateren van de ICES gebieden I en II (HER/1/2-)

1.679

 

ICES gebieden VIIg, VIIh, VIIj en VIIk (HER/7G-K.)

966

 

ICES gebieden IVc en VIId (HER/4CXB7D)

21.478

 

Voetnoot: Uitsluitend voor aanlanding van haring gevangen met vistuig met een maaswijdte gelijk aan of groter dan 32 mm.

 
 

Unie-wateren en Noorse wateren van ICES gebied IV benoorden 53°30' NB. (HER/4AB.)

57.104

 

Voetnoot: uitsluitend voor aanlanding van haring gevangen met vistuig met een maaswijdte gelijk aan of groter dan 32 mm.

 

Horsmakrelen

Trachurus spp. (JAX)

Unie-wateren van ICES gebieden IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIabde, de Unie- en internationale wateren van ICES gebied Vb en de internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV (JAX/2A-14)

26.046

 

Voetnoot: Maximaal 5% van dit quotum mag worden gevangen in ICES gebied VIId.

 
 

Unie-wateren van ICES gebieden IVb, IVc en VIId (JAX/4BC7D)

3.323

Kabeljauw

Gadus morhua (COD)

ICES gebied IV, Unie-wateren van ICES gebied IIa en ICES gebied IIIa tot aan het Skagerrak (COD/2A3AX4)

2.800

 

ICES gebieden VIIb-c en VIIe-k, VIII, IX, X en Unie-wateren van CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)

1

 

Skagerrak (COD/03AN.)

21

 

ICES gebied VIId (COD/07D.)

43

Kever

Trisopterus esmarki (NOP)

ICES gebied IIIa en Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV (NOP/2A3A4.)

94

     

Koolvis

Wateren van de Faeröer in ICES gebied Vb (POK/05B-F.)

60

Pollachius virens (POK)

ICES gebieden IIIa en IV, Unie-wateren van de ICES gebieden IIa, IIIb, IIIc en deelsectoren 22-32 (POK/2A34.)

68

Langoustine

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV (NEP/2AC4-C)

480

Nephrops norvegicus (NEP)

   

Leng

Noorse wateren van ICES gebied IV (LIN/04-N.)

1

Molva molva (LIN)

Unie-wateren van ICES gebied IV (LIN/04-C.)

5

Makreel

Scomber scombrus (MAC)

ICES gebieden IIIa en IV, Unie-wateren van de ICES gebieden IIa, IIIb, IIIc en deelsectoren 22-32 (MAC/2A34.)

2.088

 

Voetnoot: Mag worden gevangen in de Noorse wateren van ICES gebied IVa.

 
 

Voetnoot: binnen de limieten van dit quotum mag in ICES gebieden IIIa, Ivb en Ivc niet meer worden gevangen dan 490 ton.

 
 

Voetnoot: 288 ton van dit quotum mag worden gevangen in wateren van de Faeroër.

 
 

Voetnoot: 281 ton van dit quotum mag worden gevangen in de Noorse wateren van ICES gebied IIa.

 
 

ICES gebieden VI, VII en VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, de Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebied Vb en de internationale wateren van ICES gebieden Iia, XII en XIV (MAC/2CX14-)

39.033

 

Voetnoot: 3.249 ton van dit quotum mag worden gevangen in wateren van de Faeröer.

 
 

Voetnoot: 23.557 ton van dit quotum mag worden gevangen in Unie- wateren van ICES gebied IVa.

 
 

Voetnoot: 3.172 ton van dit quotum mag worden gevangen in Noorse wateren van ICES gebied IIa.

 

Noorse garnaal

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV (PRA/2AC4-C)

23

Pandalus borealis (PRA)

   

Rogachtigen

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV (SRX/2AC4-C)

180

Rajiformes (SRX)

Voetnoot: Uitsluitend voor bijvangst. Vaartuigen langer dan 15 meter LOA mogen per visreis niet meer dan 25% levend gewicht aan roggen aan boord houden.

 
 

Unie-wateren van ICES gebieden VIa-b en VIIa-c en VIIe-k (SRX/67AKXD)

3

 

Voetnoot: Maximaal 5% van dit quotum mag worden gevangen in ICES gebied VIId.

 
 

ICES gebied VIId (SRX/07D.)

4

Schar en bot

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV (D/F/2AC4-C)

11.421

Limanda limanda & Platichthys flesus (D/F)

   

Scharretongen

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV (LEZ/2AC4-C)

27

Lepidorhombus spp. (LEZ)

   

Schelvis

ICES gebied IIIa, Unie-wateren van deelsectoren 22-32 (HAD/3A/BCD)

2

Melanogrammus aeglefinus (HAD)

ICES gebied IV en Unie-wateren van ICES gebied IIa (HAD/2AC4.)

189

Schol

Pleuronectes platessa (PLE)

ICES gebied IV, Unie-wateren van ICES gebied IIa en ICES gebied IIIa tot aan het Skagerrak (PLE/2A3AX4)

46.035

 

Skagerrak (PLE/03AN.)

1.506

Sprot

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV (SPR/2AC4-C)

2.506

Sprattus sprattus (SPR)

ICES gebieden VIId en VIIe (SPR/7DE.)

361

Tarbot en griet

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV (T/B/2AC4-C)

2.579

Psetta maxima & Scopthalmus rhombus (T/B)

   

Tong

Unie-wateren van de ICES gebieden IIa en IV (SOL/24-C.)

8.945

Solea solea (SOL)

ICES gebied IIIa, Unie-wateren van deelsectoren 22-32 (SOL/3A/BCD)

17

Tongschar en witje

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV (L/W/2AC4-C)

794

Microstomus kitt & Glyptocephalus cynoglossus (L/W)

   

Wijting

ICES gebied IIIa (WHG/03A.)

3

Merlangius merlangus (WHG)

ICES gebieden VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj en VIIk (WHG/7X7A-C)

86

 

ICES gebied IV en Unie-wateren van ICES gebied IIa (WHG/2AC4.)

699

Zeeduivels

Lophiidae (ANF)

ICES gebied VI, de Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb en internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV (ANF/56-14)

184

 

ICES gebied VII (ANF/07.)

401

 

Voetnoot: 40 ton van dit quotum mag worden gevangen in ICES gebieden VIIIa, VIIIb en VIIId en VIIIe.

 
 

Noorse wateren van ICES gebied IV (ANF/04-N.)

16

 

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV (ANF/2AC4-C)

251

 

Voetnoot: 25 ton van dit quotum mag worden gevangen in VI; Unie-wateren in internationale wateren van Vb; internationale wateren van XII en XIV.

 

BIJLAGE C

Europees quotum (x1000 kg in levend gewicht) in het kalenderjaar 2015 als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling zeevisserij

Vissoort

Gebied

Hoeveelheid

Blauwe leng

Internationale wateren van ICES gebied XII (BLI/12INT-)

1

Molva dypteryglia (BLI)

Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb, VI en VII (BLI/5B67-)

14

 

Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden II en IV (BLI/24-)

 

Kabeljauw

ICES gebieden I en IIb (COD/1/2B)

250

Gadus Morhua (COD)

   

Leng

Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden I en II (LIN/1/2.)

4

Molva molva (LIN)

 

Lom

Brosme Brosme (USK)

Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden V, VI en VII (USK/567EI.)

13

 

Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, II en XIV (USK/1214EI)

3

 

Unie-wateren van ICES gebied IV (USK/04-C.)

6

Rondneusgrenadier

Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden Vb, VI en VII (RNG/5B67-)

8

Coryphaenoides rupestris (RNG)

 

Zeebrasem

Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden VI, VII en VIII (SBR/678-)

5

Pagellus bogaraveo (SBR)

 

Zwarte haarstaart

Unie-wateren en internationale wateren van ICES gebieden V, VI, VII en XII (BSF/56712-)

11

Aphanopus carbo (BSF)

 

Voetnoot bij alle bovenvermelde quota: Uitsluitend voor bijvangsten, gerichte visserij niet toegestaan.

BIJLAGE D

Totale toegestane visserij-inspanning, uitgedrukt in kW dagen per categorie vistuig en per (gedeelte van de) beheersperiode als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling zeevisserij

Vistuigcategorieën

Vistuigcategorie code

Visserij-inspanning in de maanden februari 2015 tot en met september 2015

Visserij-inspanning in de maanden oktober 2015 tot en met januari 2016

Bodemtrawls en zegens (vistuigtypen OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) met een maaswijdte:

     

gelijk aan of groter dan 120 mm

TR1 A1

124.950

22.050

gelijk aan of groter dan 120 mm

TR1 B2

93.726

16.540

gelijk aan of groter dan 100 mm en kleiner dan 120 mm

TR1 C

779.277

137.520

gelijk aan of groter dan 70 mm en kleiner dan 100 mm

TR2

1.449.331

483.110

 

Bodemtrawls en zegens (vistuigtypen OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) met een maaswijdte:

 

Visserij-inspanning in de maanden februari 2015 tot en met januari 2016

gelijk aan of groter dan 16 mm en kleiner dan 32 mm

TR3

36.617

Boomkorren (vistuigtype TBB) met een maaswijdte:

   

gelijk aan of groter dan 120 mm

BT1

999.808

gelijk aan of groter dan 80 mm en kleiner dan 120 mm

BT2

22.004.242

Kieuwnetten en warrelnetten (vistuigtype GN)

GN

438.664

Voetnoten:

1 Het vistuig met de desbetreffende maaswijdte is aan boord van een vissersvaartuig dat is geregistreerd op naam van een ondernemer die deelneemt aan een pilot in het kader van volledig gedocumenteerde visserij als bedoeld in titel II, hHoofdstuk II, van de verordening vangstmogelijkheden.

2 Het vistuig met de desbetreffende maaswijdte is aan boord van een vissersvaartuig dat is geregistreerd op naam van een ondernemer die niet deelneemt aan een pilot in het kader van volledig gedocumenteerde visserij als bedoeld in titel II, hoofdstuk II, van de verordening vangstmogelijkheden.

BIJLAGE E

De vissoorten, bedoeld inartikel 21, eerste lid, de vangstgebieden, bedoeld in artikel 1, eerste lid, en de percentages, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling zeevisserij voor het kalenderjaar 2015

Vissoort

Gebied

Percentage

Blauwe wijting

EU wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII en XIV

106,2913

Grote Zilversmelt

EU wateren en internationale wateren van de ICES gebieden V, VI en VII

100,000

Haring

EU wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I en II

49,9699

EU wateren van het ICES gebied IV ten noorden van 53°30'NB

96,3105

ICES gebieden IVc en VIId

94,0452

EU wateren en internationale wateren van de ICES gebieden Vb, VIb en VIa-Noord

80,7495

ICES gebieden VIa-Zuid, VIIb en VIIc

0,0000

ICES gebieden VIIg, VIIh, VIIj en VIIk

69,6701

Horsmakreel

EU wateren van de ICES gebieden IIa, IVa, VI, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj, VIIk, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe en de EU wateren en internationale wateren van het ICES gebied Vb en de internationale wateren van de ICES gebieden XII en XIV

73,0797

EU wateren van de ICES gebieden IVb, IVc en VIId

41,6162

Kabeljauw

ICES gebied IV, de EU wateren van het ICES gebied IIa en het ICES gebied IIIa tot aan het Skagerrak

105,0249

Makreel

ICES gebieden VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId en VIIIe, de EU wateren en internationale wateren van het ICES gebied Vb en de internationale wateren van de ICES gebieden IIa, XII en XIV

84,9936

Schol

ICES gebied IV, de EU wateren van het ICES gebied IIa en het ICES gebied IIIa tot aan het Skagerrak

114,9664

Tong

EU wateren van de ICES gebieden II en IV

100,2703

Wijting

ICES gebied IV en de EU wateren van het ICES gebied IIa

85,5343

BIJLAGE F

De hoeveelheden, bedoeld in de artikelen 25, 26 en 27 van de Uitvoeringsregeling zeevisserijvoor het kalenderjaar 2015

Artikel 25, eerste lid, onderdeel a

Kabeljauw:

162 kilogram per maand

 

Wijting:

54 kilogram per maand

Artikel 25, eerste lid, onderdeel b

Kabeljauw:

43.646 kilogram per jaar

 

Wijting:

7.958 kilogram per jaar

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Makreel:

231 kilogram per maand

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Makreel:

6.634 kilogram per jaar

Artikel 27, eerste lid

Horsmakreel:

132.320 kilogram per jaar

BIJLAGE G

behorend bij artikel 140c van de Uitvoeringsregeling zeevisserij

Drempelprijzen als bedoeld in artikel 31 GMO verordening voor toepassing van het opslagmechanisme door in Nederland erkende producentenorganisaties gedurende het jaar 2015 voor partijen van de vermelde vissoorten die zijn gestript en de kwaliteitsaanduiding Extra,A hebben (in euro/ton).

Soort en FAO-/GN-code

Grootte

Benaming

Afmeting

Drempelprijs (EUR/t)

Schol

1

Groot

41 cm en groter

1.430

| t/m 30-04-2015

2

Schol I

35 tot 41 cm

1.100

[PLE/GN 3022200]

3

Schol II

31 tot 35 cm

1.040

 

4

Schol III

27 tot 31 cm

950

Schol

1

Groot

41 cm en groter

1.830

|| per 01-05-2015

2

Schol I

35 tot 41 cm

1.310

[PLE/GN 3022200]

3

Schol II

31 tot 35 cm

1.020

 

4

Schol III

27 tot 31 cm

850

Garnalen (vers, gekoeld), gestoomd

   

Breedte v.h. pantser

 

of in water gekookt

1

 

6,8 mm en meer

3.000

[CSH/GN 3062310]

2

 

6,5 mm en meer

3.000

BIJLAGE H

Vissoorten waarop in de desbetreffende gebieden niet mag worden gevist op grond van artikel 13 van de verordening vangstmogelijkheden (verboden soorten).

Vissoort

Gebied

Afrikaanse duivelsrog

Alle wateren

Mobula rochebrunei (RMN)

 

Alaskapollak

Volle zee van de Beringzee

Theragra chalcogramma (ALK)

 

Antarctische ijsheek

Antarctische wateren van FAO gebied 48.4

Dissostichus mawsoni (TOA)

 

Antarctische ijsheken

FAO division 58.4.4 – Indian Ocean, Antarctica, part of Enderby – Wilkes

Dissostichus spp (TOT)

FAO sub-area 58.5 – Indian Ocean, Antarctica – Kerguelen

 

FAO sub-area 58.6 – Indian Ocean, Antarctica, Crozet

 

FAO sub-area 58.7 – Indian Ocean, Antarctica, Marion-Edward

 

FAO sub-area 88.3 – Pacific, Antarctica, Amundsen Sea

Atlantische duivelsrog

alle wateren

Mobula hypostoma (RMH)

 

Beenvisachtigen

FAO 48.1

Osteichthyes (FIN)

FAO 48.2

Diepzeehaaien

SEAFO-verdragsgebied

Elasmobranchii spp (DWS)

 

Doornhaai

SEAFO-verdragsgebied

Squalus acanthias (DGS)

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES-gebieden I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV

Dwergduivelsrog

alle wateren

Mobula munkiana (RMU)

 

Dwergzaagvis

alle wateren

Pristis clavata (RPC)

 

Electrona carlsbergi

Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

Electrona carlsbergi (ELC)

 

Fluweelijshaai

SEAFO-verdragsgebied

Scymnodon squamulosus (SSQ)

 

Gemarmerde zuidpoolkabeljauw

Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

Notothenia rossii (NOR)

FAO 48.1

 

FAO 48.2

Georgia-ijsvis

Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

Pseudochaenichthys georgianus (SGI)

Gestekelde duivelsrog

alle wateren

Mobula japanica (RMJ)

 

Gevlekte gladde lantaarnhaai

SEAFO-verdragsgebied

Etmopterus bigelowi (ETB)

 

Gewone zaagvis

alle wateren

Pristis pristis (RPR)

 

Gitaarroggen

Unie-wateren van ICES-deelgebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XII

Rhinobatidae (GTF)

 

Gladde lantaarnhaai

SEAFO-verdragsgebied

Etmopterus pusillus (ETP)

 

Gladstaartduivelsrog

alle wateren

Mobula thurstoni (RMO)

 

Golfrog

Unie-wateren van ICES gebieden VI en X

Raja undulata (RJU)

 

Grijze zuidpoolkabeljauw

Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

Gobionotothen gibberifrons (NOG)

 

Grootoog-voshaai

ICCAT-verdragsgebied

Alopias superciliosus (BTH)

 

Grote lantaarnhaai

SEAFO-verdragsgebied

Etmopterus princeps (ETR)

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES-gebieden I en XIV

Gunthers Patagonische rotskabeljauw

Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

Patagonotothen guntheri (GHP)

 

Haaien en doornhaaien

CCAMLAR-verdragsgebied

Squalidae (DGX)

 

Hamerhaaien

ICCAT-verdragsgebied

Sphyrnidae (SPY)

 

Haringhaai

alle wateren

Lamna nasus (POR)

 

Kleine duivelsrog

alle wateren

Mobula mobular (RMM)

 

Kleintandzaagvis

alle wateren

Pristis pectinata (RPP)

 

Kortstaartlantaarnhaai

SEAFO-verdragsgebied

Etmopterus brachyurus (ETH)

 

Kortvinduivelsrog

alle wateren

Mobula kuhlii (RMK)

 

Langkamzaagvis

alle wateren

Pristis zijsron (RPZ)

 

Langvinduivelsrog

alle wateren

Mobula eregoodootenkee (RME)

 

Manta

alle wateren

Manta birostris (RMB)

 

Manta alfredi

alle wateren

Manta alfredi (RMA)

 

Mestandzaagvis

alle wateren

Anoxypristis cuspidata (RPA)

 

Noorse rog

Unie-wateren van ICES gebieden VIa-b en VIIa-c, VIIe-h en VIIk

Raja (Dipturus) nidarosiensis (JAD)

 

Portugese ijshaai

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES-gebieden I en XIV

Centroscymnus coelolepis (CYO)

 

Reuzenhaai

alle wateren

Cetorhinus maximus (BSK)

 

Roggen

SEAFO-verdragsgebied

Rajidae (RAJ)

 

Ruwe haai

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES-gebieden I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV

Galeorhinus galeus (GAG)

Schubzwelghaai

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES-gebieden I en XIV

Centrophorus squamosus (GUQ)

 

Scotiazee-ijsvis

Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

Chaenocephalus aceratus (SSI)

 

Sikkelvinduivelsrog

alle wateren

Mobula tarapacana (RMT)

 

Spitsneusrog

Unie-wateren van ICES gebieden VI, VII, VIII, IX en X

Raja alba (RJA)

 

Spitssnuitsnavelhaai

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES-gebieden I en XIV

Deania calcea (DCA)

 

Spookkathaai

SEAFO-verdragsgebied

Apristurus manis (APA)

 

Stekelrog

Unie-wateren van ICES gebied IIIa

Raja clavata (RJC)

 

Sterrog

Unie-wateren van ICES-gebieden IIa, IIIa, IV en VIId

Amblyraja radiata (RJR)

 

Vleet

Unie-wateren van de ICES-sector IIa en ICES-deelgebieden III, IV, VI, VII, VIII, IX en X

Dipturus batis (RJB)

 

Voshaaien

IOTC-verdragsgebied

Alopias spp (THR)

 

Witpunthaai

IATTC-verdragsgebied

Carcharhinus longimanus (OCS)

ICCAT-verdragsgebied

 

IOTC-verdragsgebied

 

WCPFC-vedragsgebied

Witte haai

alle wateren

Carcharodon carcharias (WSH)

 

Zee-engel

Unie-wateren

Squatina squatina (AGN)

 

Zeevissen (niet nader benoemd)

Antarctische wateren van FAO gebied 58.5.2.

Osteichthyes (MZZ)

 

Zijdehaai

IATTC-verdragsgebied

Carcharhinus falciformis (FAL)

ICCAT-verdragsgebied

 

WCPFC-vedragsgebied

Zwarte haai

Unie-wateren van ICES gebieden IIa en IV en alle wateren van ICES-gebieden I en XIV

Dalatias licha (SCK)

 

TOELICHTING

1. Algemeen

De Uitvoeringsregeling zeevisserij (hierna: uitvoeringsregeling) bevat de voorschriften die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de in dat kader vastgestelde Europese verordeningen op het gebied van de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee. Dit betreft onder meer de verordening vangstmogelijkheden. In de verordening vangstmogelijkheden (thans Verordening nr. 43/2014) zijn onder meer de maximaal toegestane vangstmogelijkheden en een aantal daaraan gerelateerde aanvullende voorschriften voor 2014 opgenomen. De vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen voor bepaalde bestanden van diepzeevissen zijn voor 2011 en 2012 vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1262/2012. Op 16 december 2014 heeft de Raad van de Europese Unie de vangstmogelijkheden en de daaraan gerelateerde aanvullende voorschriften voor het jaar 2015 vastgesteld. Verder heeft de Raad op 15 december 2014 de vangstmogelijkheden voor bepaalde diepzeebestanden voor 2015 en 2016 vastgesteld. Door middel van deze wijzigingsregeling worden de hiermee samenhangende aanpassingen in de uitvoeringsregeling doorgevoerd. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele bepalingen in de uitvoeringsregeling te actualiseren.

In de artikelsgewijze toelichting wordt nader ingegaan op de door middel van deze wijzigingsregeling doorgevoerde wijzigingen.

2. Regeldruk

Deze wijziging van de regeling leidt niet tot een wijziging van de regeldruk. Vangstverboden en quota worden per jaar vastgesteld en dit is dus op zich geen nieuwe administratieve- of nalevingslast. Voor zover daar al sprake van is gaan de nieuwe vereisten die voortvloeien uit deze wijziging nergens de vereisten uit de Europese verordeningen te boven. Er is dus geen sprake van nationale koppen of niet-lastenluwe implementatie.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A

Dit onderdeel strekt ertoe de omschrijving van de in de uitvoeringsregeling gebruikte begrippen te actualiseren.

Onderdeel B

In het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 zijn de wateren aangewezen die als zeegebied of als kustwater in de zin van artikel 1, vierde lid, onderdeel b onderscheidenlijk onderdeel c, van de Visserijwet 1963, zijn aangewezen. Deze wateren zijn onder meer de havens van IJmuiden en Scheveningen, de Waddenzee en de Maasmond. Met het oog op een effectief toezicht op de naleving van de in verordening nr. 850/98 opgenomen technische voorschriften en de voorschriften van de verordening vangstmogelijkheden en de nationale uitwerking van laatstgenoemde verordening in hoofdstuk 2 van de Uitvoeringsregeling, zijn deze wateren in artikel 2, derde lid, van de Uitvoeringsregeling, onder de werkingssfeer van genoemde verordeningen gebracht. Hierdoor is het ook in de Nederlandse zee- en kustgebieden mogelijk om te controleren of de vaartuigen voldoen aan de desbetreffende voorschriften. Bij de vaststelling van de Uitvoeringsregeling is abusievelijk verzuimd de controleverordening, waarin de Europese controlevoorschriften staan, in de opsomming in artikel 2, derde lid, op te nemen. Door middel van de onderhavige wijziging wordt deze omissie hersteld.

Onderdeel C

In artikel 7 was opgenomen dat de melding voor het aanlanden van vis door middel van een faxbericht moest worden gedaan. Thans is voor een minder beperkende formulering ‘elektronisch’ gekozen.

Onderdeel D

In bijlage 4 zijn de vangstverboden opgenomen. Deze vangstverboden betreffen zowel de vissoorten waarop op grond van artikel 13 van de verordening vangstmogelijkheden niet mag worden gevist omdat er een absoluut vangstverbod geldt als de soorten waarvoor een zogenoemde nul-TAC of nul-quotum is vastgesteld. Het laatste wil zeggen dat Nederlandse vissersvaartuigen onderscheidenlijk Europese vissersvaartuigen niet op die soorten mogen vissen omdat de vangstmogelijkheden voor deze soorten nihil bedragen. Dit onderscheid is van belang geworden nu op grond van artikel 15, vierde lid, van de basisverordening geldt dat de aanlandingsverplichting, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, niet van toepassing is op soorten waarop niet mag worden gevist en die in een op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid vastgestelde rechtshandeling van de Unie als dusdanig worden omschreven. Soorten waarvoor een nul-TAC of nul-quotum geldt vallen niet onder die uitzondering en deze soorten zullen overeenkomstig het in artikel 15, eerste lid, opgenomen tijdschema, moeten worden aangeland. Om deze reden worden thans de soorten waarvoor een absoluut vangstverbod geldt geëxpliciteerd in bijlage 4, onderdeel A, en worden de soorten waarvoor een nul-TAC of nul-quotum in bijlage 4, onderdeel B, opgenomen.

Onderdelen E en G

Zoals is toegelicht zijn op 16 december 2014 de vangstmogelijkheden voor 2015 vastgesteld. De verwijzingen naar de verordening inzake vangstmogelijkheden zijn geactualiseerd zodat thans wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen in de nieuwe verordening vangstmogelijkheden.

Onderdeel F

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de basisverordening geldt voor de soorten in de in dat lid genoemde visserijen, een aanlandverplichting. Dit wil zeggen dat alle vangsten van de deze soorten moeten worden aangeland, ook indien het bijvangsten betreft. Door middel van de onderhavige wijziging wordt thans voorzien in de mogelijkheid om quotum te reserveren voor het afboeken van bijvangsten die onder de aanlandingsverplichting vallen.

Onderdelen H en I

De met deze onderdelen doorgevoerde wijzigingen van de Uitvoeringsregeling zijn redactioneel van aard.

Onderdeel J

In artikel 132 van de Uitvoeringsregeling werd uitvoering gegeven aan Verordening (EG) nr. 827/2004 van de Raad van 26 april 2004 houdende een verbod op de invoer van grootoogtonijn (Thunnus obesus) van oorsprong uit Bolivia, Cambodja, Georgië, Equatoriaal-Guinea en Sierra Leone en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1036/2001 (PbEU L 127). Voornoemde verordening is bij verordening (EU) nr. 249/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 ingetrokken. Dientengevolge vervalt artikel 132.

Onderdelen K, L en M

In bijlage 4 bij de uitvoeringsregeling zijn de vissoorten opgenomen waarvoor in de, eveneens in bijlage 4, genoemde gebieden een vangstverbod geldt. Zoals is toegelicht bij Artikel I, onderdeel D, van deze wijzigingsregeling is bijlage 4 van deze regeling, gesplitst in twee delen. Bijlage 4, onderdeel A, geeft de vissoorten weer waarvoor op grond van artikel 13 van de nieuwe verordening voor 2015 betreffende de vaststelling van de vangstmogelijkheden een absoluut vangstverbod geldt. Deze soorten moeten bij eventuele vangst direct overboord gezet worden. Met ingang van 8 februari 2015 wordt het aantal soorten waarvoor een vangstverbod geldt uitgebreid. Onderdeel L voorziet erin deze uitgebreide opsomming van soorten waarvoor een vangstverbod geldt door te voeren in een gewijzigde bijlage 4. Bijlage 4, onderdeel B, geeft de vissoorten weer waar Nederland geen quotum voor heeft, maar waarvoor wel een TAC is vastgesteld.

De aan Nederland toegewezen vangstmogelijkheden zijn opgenomen in de gewijzigde bijlagen 5 en 6 van de uitvoeringsregeling. In de gewijzigde bijlagen 8 en 9 wordt nationaal uitvoering gegeven aan de verordening vangstmogelijkheden. Dit in verband met de omstandigheid dat de aan Nederland toegewezen vangstmogelijkheden voor een aantal bestanden zijn verdeeld in individuele contingenten.

In bijlage 7 van de uitvoeringsregeling is de maximale visserij-inspanning voor de verschillende vistuigcategorieën opgenomen in het kader van verordening nr. 1342/2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden. Dit zogenoemde plafond voor het te benutten aantal zeedagen geldt voor de beheersperiode die loopt van 1 februari 2015 tot 1 februari 2016 en is gebaseerd op de recent vastgestelde verordening vangstmogelijkheden.

Bijlage 11 bevat de op grond van artikel 31, vierde lid, van de GMO-verordening vast te stellen drempelprijzen.

Artikel II

Deze regeling treedt op 1 januari 2015 in werking, met uitzondering van artikel I, onderdeel M, dat in werking treedt op 1 februari 2015 en artikel I, onderdeel L dat in werking treedt op 8 februari 2015. De vaststelling van de hieraan ten grondslag liggende EU-regelgeving in de Europese Raad van 15 en 16 december 2014 brengt met zich dat niet voldaan kan worden aan een van de uitgangspunten van het systeem van Vaste Verandermomenten dat regelgeving minimaal twee maanden voorafgaande aan de inwerkingtreding wordt gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, namens deze: J.P. Hoogeveen Directeur-Generaal Agro