Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WageningenStaatscourant 2014, 38057Vergunningen
Verleende omgevingsvergunning kappen van 23 sparren, 8 eiken en 1 wilg hoek Mansholtlaan/Droevendaalsesteeg, gemeente Wageningen (enkelvoudig kap), reguliere procedure
Logo Wageningen
hoek Mansholtlaan/Droevendaalsesteeg, kappen van 23 sparren, 8 eiken en 1 wilg, WABO-2014-0151, verzenddatum 29-12-2014
 
Voordat u een bezwaar indient, kunt u de aanvraag en bijbehorende stukken inzien op afspraak. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met Publiekszaken, tel 0317 – 492400 of e-mail naar loketruimte@wageningen.nl. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Bezwaarschriften die buiten de termijn worden ingediend, kunnen in principe niet in behandeling worden genomen. U kunt u bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 1, 6700 AA Wageningen of via http://www.wageningen.nl/Digitale_balie/Producten_diensten/B/Bezwaarschrift_indienen. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, uw handtekening, de omschrijving en het kenmerk van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.