Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 38042Ontheffingen

Beschikking van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende het instellen van een ‘tijdelijk gebied met beperkingen Eelde’ voor nachtsprongen

Datum: 19 december 2014

Nummer: ILT-2014/75929

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gezien het verzoek om ontheffing, ontvangen op 28 oktober 2014 van de heer M. van Aperen, tel.: 06 27407272, e-mail: jansjemarc@home.nl;

Overwegende dat het doel van de vlucht is het droppen van parachutisten t.b.v. nachtsprongen;

Gelet op SERA.3145 en op artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;

BESLUIT:

Artikel 1

Ten behoeve van vluchten voor het droppen van parachutisten wordt als het tijdelijk gebied met beperkingen aangewezen het ‘tijdelijk gebied met beperkingen Eelde’, begrensd door een cirkel met een straal van 5 zeemijl met als middelpunt 53°07’30”NB en 006°35’00”E, vanaf de grond tot een hoogte van FL090.

Artikel 2

 • 1. In het ‘tijdelijk gebied met beperkingen Eelde’ gelden de volgende voorschriften en beperkingen:

  • a. Luchtvaartuigen van het type Cessna C-207 met registratie PH-ZZF, of een vergelijkbaar vervangend toestel in gebruik bij Paracentrum Eelde – Hoogeveen, hebben toegang tot het in artikel 1 gedefinieerde tijdelijk gebied met beperkingen, mits het toestel is uitgerust voor IFR-vluchten en de gezagvoerder is gekwalificeerd voor VFR-nachtvluchten;

  • b. de vluchten worden uitgevoerd als een gecontroleerde VFR-vlucht;

  • c. De vluchten worden uitgevoerd tussen zonsondergang en 21.30 uur lokale tijd;

  • d. de vluchten worden slechts uitgevoerd indien het vliegzicht minimaal 8 kilometer bedraagt en de afstand tot de wolken horizontaal 1.500 meter en verticaal 300 meter bedraagt;

  • e. ten minste 5 werkdagen van tevoren worden vluchtgegevens, de te vliegen route en andere relevante informatie via een formulier ‘aanvraag NOTAM incidentele valschermsprongen’ aangeleverd bij de Operationele Helpdesk LVNL, tel.: 020 4062201 (0700 1700 LT); e-mail: ops_helpdesk@lvnl.nl; dit formulier is op te vragen bij de Operationele Helpdesk;

  • f. vóór aanvang van de vlucht wordt gecoördineerd met de Operationele Helpdesk LVNL, tel.: 020 4062201 (0700-1700 LT); fax: 020 4063672; e-mail: ops_helpdesk@lvnl.nl;

  • g. tijdens het uitvoeren van de vlucht is een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met de betrokken luchtverkeersleidingsdienst en wordt voortdurend op de aangewezen radiofrequentie geluisterd;

  • h. indien luchtverkeerstechnische redenen daartoe noodzaken, kan de betrokken luchtverkeersleidingsdienst de vlucht doen uitstellen, dan wel annuleren.

 • 2. Aan de valschermspringers van of te gast van paracentrum Eelde – Hoogeveen wordt ontheffing verleend van het verbod in artikel 3, eerste lid onder c van de Regeling valschermspringen 2010 om te springen buiten de daglichtperiode, mits:

  • a. de springbak deugdelijk is verlicht en

  • b. de omgeving tevoren is gecheckt op obstakels.

Artikel 3

 • 1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerder bekend is met de inhoud van deze beschikking.

 • 2. Het niet of niet volledig nakomen van de voorschriften en beperkingen, genoemd in artikel 2, kan aanleiding zijn deze ontheffing in te trekken.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 19 december 2014 en vervalt met ingang van 21 december 2014.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, DE SENIOR INSPECTEUR ILT/VERGUNNINGEN, A.E. Schurink-v.d. Klugt

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport

Postbus 16191

2500 BD Den Haag