Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2014, 38035Benoemingen en ontslagen

Besluit houdende ontslag en benoeming leden van de Waarderingskamer

1 januari 2015

Nr. DB2014/508

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken; Directie Directe Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 5 en 6 van de Wet waardering onroerende zaken;

Besluit:

Artikel 1

Ontslag wordt verleend als voorzitter dan wel lid van de Waarderingskamer aan:

 • De heer mr. G.J. Jansen.

 • Mevr. mr. C.D.H. Kuiper-Kuijpers.

 • De heer F.A. de Lange.

 • De heer drs. R. Verkuijlen.

Artikel 2

Ontslag wordt verleend als adviserend lid van de Waarderingskamer aan:

 • De heer mr. E.A. Visser.

Artikel 3

Als voorzitter van de Waarderingskamer wordt benoemd:

 • De heer drs. J.M.M. Polman.

Artikel 4

Op voordracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt als lid van de Waarderingskamer benoemd dan wel herbenoemd:

 • De heer mr. dr. W.G. van den Ban.

 • De heer G.H. Schippers.

 • De heer drs. E. Soeren.

 • De heer drs. P.J. Verheij RA.

Artikel 5

Op voordracht van de Unie van Waterschappen wordt als lid van de Waarderingskamer herbenoemd:

 • De heer mr. H.B. Hieltjes.

 • De heer ir. ing. A.J. Vermuë.

Artikel 6

Als lid van de Waarderingskamer wordt herbenoemd:

 • Mevrouw mr. C.H.M. van Altena.

 • De heer Prof. mr. J.W.J. Besemer.

 • De heer drs. H.J.P.W. van Gerven.

 • De heer drs. Th.W.M. Poolen.

Artikel 7

Op voordracht van het Ministerie van Financiën wordt als adviserend lid van de Waarderingskamer benoemd:

 • De heer drs. F.W. Jongbloed.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan betrokkenen, de secretaris van de Waarderingskamer en de Algemene Rekenkamer.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes