Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichting Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2014, 38Interne regelingen

Agenda 2014 Stichting Autoriteit Financiële Markten

Mededeling van de Autoriteit Financiële Markten ex artikel 3, tweede lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht.

Het document op basis waarvan de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun goedkeuring hebben gegeven aan de begroting van de AFM voor 2014 is gepubliceerd op de website van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl ).

Lasten per soort

 

Personeelslasten

62,2

Huisvestingslasten

5,8

Advieslasten

3,8

Informatiseringslasten

4,2

Algemene lasten

5,5

Afschrijvingen

2,6

Financiële baten en lasten

0,2

Totale lasten

84,3

Bedragen * EUR 1 mln.

Financiering

 

Wet bekostiging financieel toezicht

 

Overheidsbijdrage

20,2

Eenmalige verrichtingen

4,5

Doorlopend toezicht

55,7

Subtotaal

80,4

Wfm BES en Wwft BES

 

Overheidsbijdrage

0,4

Marktbijdrage

0,0

Subtotaal

0,4

Vergoed door derden

 

Vergoed door derden

1,2

Subtotaal

1,2

Totaal

82,0

Bedragen * EUR 1 mln.