Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2014, 37998Vergunningen
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Aalsmeerderweg 883, 1435 EP Rijsenhout, het legaliseren en in gebruik nemen van drie bedrijfsgebouwen ten behoeve van een paardenfokkerij (aspecten bouw en planologisch strijdig gebruik), 30-12-2014, 2014-0003087.
Logo Haarlemmermeer
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen een dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij: de gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp op maandag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Op afspraak zijn de stukken ook in te zien van 13.00 tot 17.00 uur en dinsdagavond tot 20.00 uur, tel. 0900-1852.
Zienswijzen
Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen worden ingebracht (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE Zaandam of per e-mail: wabo@odnzkg.nl). U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze mondeling te geven. U kunt hiervoor een afspraak maken door een e-mail te sturen naar wabo@odnzkg.nl ter attentie van de heer W. Kalf. Wij zullen binnen 6 maanden na binnenkomst van de vergunningaanvraag een definitief besluit nemen. Hierbij zullen wij rekening houden met de eventueel ingekomen zienswijzen. Worden geen zienswijzen ontvangen, dan zullen wij binnen 4 weken na de terinzagelegging een definitief besluit nemen. Tegen ons definitieve besluit kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Voorwaarde is dan wel dat de belanghebbende tijdens de terinzagelegging zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar in redelijkheid niet te verwijten valt.