Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2014, 37995Vergunningen

Logo Geldrop-Mierlo
Verleende omgevingsvergunningen Lungendonksebaan en Heiderschoor, Geldrop-Mierlo

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken bekend, dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Voor: uitbreiding bestaande melkveehouderij

Locatie: Lungendonksebaan 14 in Mierlo

Activiteiten: – bouwen

– planologisch strijdig gebruik

– milieu (vegunning)

Zaaknummer: 20140189

Datum besluit: 18 december 2014

Datum verzending: 24 december 2014

Voor: bouwen olifantenstal aan bestaande hal

Locatie: Heiderschoor 24 in Mierlo

Activiteiten: – bouwen

– planologisch strijdig gebruik

– milieu (neutraal wijzigen)

Zaaknummer: 20140144

Datum besluit: 18 december 2014

Datum verzending: 23 december 2014

De hierboven genoemde omgevingsvergunningen en de overige relevante stukken liggen vanaf de dag na publicatie voor een periode van zes weken ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor een afspraak maken via de website www.geldrop-mierlo.nl of telefonisch met het cluster Vergunningen van de afdeling Publiekszaken, bereikbaar via telefoonnummer 14 040.

Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan binnen zes weken na de datum van ter inzage legging van het besluit rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de administratieve rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.

Ook kunt u wegens spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Geldrop-Mierlo, 31 december 2014