Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 37937Vergunningen

Kennisgeving besluit omgevingsvergunning inrichting Wildervank

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Dat aan Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit ‘het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele inrichting omvattend (revisie)’ ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Wildervank. De inrichting Wildervank is gelegen aan de Woortsmanlaan in de gemeente Veendam, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente Wildervank, sectie N, nummers 118, 120, 124, 125 en 680.

De omgevingsvergunning betreft het actualiseren van de geldende vergunning en het doorvoeren van een aantal veranderingen aan de installatie.

Op het ontwerpbesluit dat van 22 oktober 2014 t/m 2 december 2014 ter inzage lag bij de gemeente Veendam zijn geen zienswijzen of adviezen ingediend.

Het besluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 31 december 2014 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Veendam. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Wij adviseren u voor de inzage van dit besluit eerst contact op te nemen met de gemeente (0598 652222).

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. M.E.J. Pieters (tel. 070-379 8389) van het Ministerie van Economische Zaken.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de ter inzage legging van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.