Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2014, 37931Centraal Stembureau

Verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland

Geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en namen van gemachtigden en plaatsvervangend gemachtigden.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland maakt bekend dat de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd en dat de volgende personen als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers zijn aangewezen.

geregistreerde aanduiding

gemachtigde

plv. gemachtigde

StemNL

M. van den Eijnde

D. van den Eijnde

Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland

B.M. Mooonen

P.P. Kettenis

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1 onder a, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Den Haag, 22 december 2014

De voorzitter van het centraal stembureau, J.J. van Aartsen