Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2014, 37920Ontheffingen

Ontheffing verplichting voeren SSR-transponder in mode S

16 december 2014

Nr. MLA/289/2014

De Minister van Defensie,

Gelezen het verzoek van de commandant van het Air Operations Control Station Nieuw Milligen van 11 december 2013;

Gelet op artikel 23, tweede lid, het Besluit Luchtverkeer 2014;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Besluit:

Artikel 1

Aan de gezagvoerders van militaire straalvliegtuigen behorende tot de Nederlandse krijgsmacht wordt ontheffing verleend van het gestelde in artikel 8, onderdeel a, van de Regeling navigatie- en telecommunicatie-installaties met betrekking tot het in werking stellen van de SSR-transponder in mode S tijdens VFR- en IFR-vluchten in de in artikel 2, onderdeel a, bedoelde gebieden binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

Artikel 2

Aan de ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • a. de ontheffing beperkt zich tot de in artikel 2, vierde lid, onderdelen c t/m e en h t/m z, van de Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden 2014 genoemde gebieden;

  • b. de in artikel 1 bedoelde gezagvoerders stellen na daartoe opdracht te hebben gekregen van de luchtverkeers- of gevechtsleiding voorafgaand aan de uitvoering van vluchten in de in onderdeel a bedoelde gebieden de SSR-transponder in mode 3/A in werking;

  • c. vluchten worden uitgevoerd onder radarcontrole door het AOCS NM;

  • d. de in artikel 1 bedoelde gezagvoerders stellen bij het verlaten van de in onderdeel a bedoelde gebieden de SSR-transponder in mode S in werking.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Een afschrift van deze beschikking zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Defensie, voor deze: De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit, S.H.P.M. Pellemans Kolonel-vlieger

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

TOELICHTING

De SSR-transponder aan boord van een luchtvaartuig voorziet luchtverkeers- en gevechtsleidingsinstanties van een unieke luchtvaartuigidentificatie alsmede andere relevante vluchtgegevens, zoals hoogte, koers en snelheid, zonder dat daarvoor radarapparatuur benodigd is.

Deze informatie kan via een zogeheten ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) ontvanger worden opgevangen. In tegenstelling tot radarapparatuur is een ADS-B ontvanger klein, handzaam en in de reguliere handel verkrijgbaar. Daarnaast is de ontvanger eenvoudig aan een computer aan te sluiten. Van deze mogelijkheid wordt veelvuldig gebruik gemaakt door vliegtuigspotters die de ontvangen vluchtinformatie beschikbaar stellen op het internet. Het is hiermee betrekkelijk eenvoudig geworden om naast het civiele luchtverkeer ook de vliegbewegingen van militair luchtverkeer in militaire oefengebieden te volgen. Dit staat op gespannen voet met het veelal heimelijke karakter van door militaire straalvliegtuigen beoefende tactieken en manoeuvres.

Om het heimelijke karakter van geclassificeerde militaire tactieken te waarborgen wordt aan de gezagvoerders van militaire straalvliegtuigen, behorende tot de Nederlandse krijgsmacht, ontheffing verleend van de verplichting om een SSR-transponder in mode S in werking te stellen onder de in deze beschikking gestelde voorwaarden.

Teneinde de vliegveiligheid te waarborgen is de verplichting voor genoemde gezagvoerders opgenomen om tijdens oefeningen in de genoemde gebieden na opdracht van de luchtverkeers- of gevechtsleiding de SSR-transponder in mode 3/A in werking te stellen.