Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst HaaglandenStaatscourant 2014, 37895Ontheffingen

Ontheffing opzettelijk verontrusten en doden van hazen, Faunabeheereenheid Zuid-Holland

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt bekend dat besloten is om een ontheffing te verlenen aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het opzettelijk verontrusten en doden van hazen in de provincie Zuid-Holland, met uitzondering van de Krimpenerwaard, de Lopikerwaard en de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De ontheffing is ook van toepassing in het gebied “Oudeland van Strijen” in de periode van 15 oktober t/m 15 december. De ontheffing is geldig tot en met 31 oktober 2018.

Bezwaar

Binnen 6 weken vanaf de dag na de verzending van de beschikking kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij de gedeputeerde staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het kenmerk ODH-2014-00159568. Omdat het besluit op 29 december 2014 is verzonden aan de aanvrager, loopt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tot en met 9 februari 2015. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.