Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BinnenmaasStaatscourant 2014, 37890Vergunningen

Logo Binnenmaas
Omgevingsvergunning J.A. Tiggelmanstraat 1 Mijnsheerenland, Binnenmaas

Het college van burgemeester en wethouders van Binnenmaas maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo een omgevingsvergunning heeft verleend voor:

  • Het bouwen van een nieuw clubgebouw t.b.v. voetbalvereniging G.O.Z. op het perceel J.A. Tiggelmanstraat 1 (voorheen Van der Waalstraat 1A) in Mijnsheerenland.

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van deze brief een beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift moet u ondertekenen en bevat tenminste: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bij spoed (als u van mening bent dat u een eventuele uitspraak in beroep niet kunt afwachten) kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam (adres en website zie hierboven). Belangrijk is dat u dit alleen kunt doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend.

31 december 2014