Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SluisStaatscourant 2014, 37855Ruimtelijke plannen

Logo Sluis
Wijziging bestemmingsplan Herenweg 40 te Aardenburg, Sluis

OPENBARE KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan voor het perceel Herenweg 40 te Aardenburg te wijzigen. Het agrarisch bouwvlak van dit perceel wordt vergroot ten behoeve van de uitbreiding van de hoofdtak intensieve veehouderij. Op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.

Het ontwerpwijzigingsplan (met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan) ligt met ingang van 2 januari 2014 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC) Nieuwstraat 22 te Oostburg. Daarnaast is het ontwerpwijzigingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.wpherenweg14-ON01).

Tijdens deze periode kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar, mevr. V. Dekker, via telefoonnummer 0117 – 457 000.

Oostburg, 31 december 2014

Burgemeester en wethouders van Sluis, De secretaris, S.I. de Kievit-Minnaert

De burgemeester, A.M.M. Jetten