Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2014, 37799Vergunningen

Logo Edam-Volendam
Ontwerpbesluit weigeren omgevingsvergunning, Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag – inhoudende een uitgebreide buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo – een omgevingsvergunning voorbereid met de uitgebreide procedure te weigeren:

  • Activiteit handelen in strijd met regels van RO, Lange Weeren te Volendam.

De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 december 2014 gedurende 6 weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling VROM, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam.

Gedurende deze termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Bouwzaken. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

De bekendmaking van het ontwerpbesluit vindt tevens plaats op de gemeentelijke website.