Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 37780Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de noordkant van het voormalige eiland Tholen, ten westen van Sint Annaland
Logo Waterschap Scheldestromen
2014038142
Betreft: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de noordkant van het voormalige eiland Tholen, ten westen van Sint Annaland.
Het afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat tussen 1 februari en 1 oktober 2015 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert aan het dijkvak Havendam Sint Annaland, Suzannapolder aan de noordkant van het voormalige eiland Tholen, ten westen van het dorp Sint Annaland;
 • -
  dat het te verbeteren dijkvak ligt tussen dijkpaal 776+40 m en dijkpaal 803 en een totale lengte heeft van 2,76 km;
 • -
  dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen een transportroute wordt ingesteld;
 • -
  dat deze transportroute onder andere loopt over de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Stoofweg, Oudelandseweg en Molendijk (buiten de bebouwde kom) en over de bij de gemeente Tholen in beheer en onderhoud zijnde Veilingweg en Havendijk (binnen de bebouwde kom;
 • -
  dat het in verband met de verkeersveiligheid gewenst om op de Oudelandseweg fietsers en bromfietsers zoveel mogelijk te weren;
 • -
  dat het daarnaast gewenst is om op Nieuwlandseweg de snelheidslimiet te verlagen van 60 naar 30 km per uur;
 • -
  dat het in verband met de geringe wegbreedte van de Withoekseweg, de Molendijk (binnen en buiten de bebouwde kom) en de Koelhuisweg (binnen de bebouwde kom) gewenst is om deze wegen alleen open te stellen voor werkverkeer;
 • -
  dat het in verband met de veiligheid noodzakelijk is om in het werkgebied alleen werkverkeer toe te laten;
 • -
  dat het daardoor gewenst is om op de buitendijkse onderhoudsweg, vanaf de Tolweg tot aan de Krabbenkreek, alle verkeer en voetgangers te weren;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer;
besluit:
Tot het tijdelijk, vanaf 1 februari tot 1 oktober 2015, instellen van:
 • -
  een snelheidslimiet van 30 km per uur op de Nieuwlandseweg, door het plaatsen van borden A01-30, aangevuld met bord L08 (doodlopende weg), zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  een gesloten verklaring voor alle verkeer en voetgangers op de buitendijkse onderhoudsweg (vanaf de Moggershilseweg tot de Krabbenkreek), Withoekseweg en de Molendijk (binnen en buiten de bebouwde kom), door het plaatsen van borden C01 en C16, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990 en aangevuld met borden D04 (verplichte rijrichting), zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, voor de aansluiting van de Vlietweg op de Molendijk en als vooraankondiging met onderbord na 1 km op de aansluiting van de buitendijkse onderhoudsweg op de Tolweg;
 • -
  van een gesloten verklaring voor fietsers en bromfietsers, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op de Oudelandseweg en de Koelhuisweg (binnen de bebouwde kom, na de winkel), door het plaatsen van een bord C15 met OB108 (uitgezonderd bestemmingsverkeer) en/of aangevuld met bord L08 (doodlopende weg), zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.
E.e.a. conform bijgevoegde tekening ZLRW-2014-01125 (d.d. 30-09-2014) van Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Middelburg, 19 december 2014.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. P.M. van der Meulen,
afdelingshoofd Wegen