Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2014, 37760Ruimtelijke plannen
Vastgesteld bestemmingsplan Dieren-Noord, locatie Harderwijkerweg nabij 220 te Dieren
Logo Rheden
Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Dieren-Noord, locatie Harderwijkerweg nabij 220 te Dieren' op 16 december 2014 is vastgesteld door de gemeenteraad. In het bestemmingsplan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Het plangebied is gelegen tussen de Harderwijkerweg, Imboslaan en Mezenlaan te Dieren.
Het plan maakt de bouw van tien woningen (4 twee-onder-een-kap woningen en 6 patiowoningen) mogelijk.
Ter inzage
Er zijn tijdens de tervisielegging zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling wijzigingen aangebracht in het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen.
Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken van 29 december 2014 tot en met 10 februari 2015 ter inzage in het gemeentehuis bij de balie van de afdeling Inwonerszaken te De Steeg en in het servicecentrum aan het Ericaplein 5A te Dieren.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPDN12-VA01. De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/.
Beroep
Met ingang van 30 december 2014 tot en met 10 februari 2015 kan beroep worden ingesteld door:
  • -
    een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  • -
    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • -
    een belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht in het bestemmingsplan.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet op.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 11 februari 2015, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Wie tijdig beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan heeft ingesteld, kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan: Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen van beroep en verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
De Steeg, 24 december 2014