Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelfzijlStaatscourant 2014, 37754Ruimtelijke plannen
Vastgestelde beheersverordening ‘Biessum - Uitwierde’
Logo Delfzijl
De raad heeft op 18 december 2014 de beheersverordening ‘Biessum - Uitwierde’ vastgesteld.
De beheersverordening vervangt het bestemmingsplan ‘Kernen Biessum - Uitwierde’. Het geldende bestemmingsplan is bijna tien jaar oud en er is een wettelijke verplichting uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) om plannen één maal per tien jaar te actualiseren.
Het gebied van de beheersverordening is hetzelfde als van het nu geldende bestemmingsplan ‘Kernen Biessum - Uitwierde’. De kern Biessum grenst aan de oostzijde aan het bebouwde gebied van Delfzijl-Noord. De kern Uitwierde ligt ten noorden van Biessum en grenst aan de oostzijde aan het sportveldencomplex Uitwierde.
Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan de gemeente een beheersverordening vaststellen.
Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan en is bedoeld voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. In de beheersverordening wordt het beheer van dat gebied overeenkomstig het bestaande gebruik geregeld. Een beheersverordening legt namelijk de bestaande situatie vast. De Wro bevat geen procedurevoorschriften voor het vaststellen van een beheersverordening.
Inzien
De vastgestelde beheersverordening is vanaf vandaag in te zien via www.delfzijl.nl, ‘Bestuur & Beleid’, ‘Ruimtelijke Plannen’ (onder Beleid), ‘Bestemmingsplannen en beheersverordeningen’. Ook is de verordening in te zien in het gemeentehuis bij afdeling Ontwikkeling, waar u zich kunt melden bij de receptie van het Klant Contact Centrum. De digitale versie van een beheersverordening is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt de digitale beheersverordening.
Beroep
Tegen de vastgestelde beheersverordening kunt u geen beroep instellen.
Inwerkingtreding
Deze beheersverordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.