Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2014, 37751Vergunningen

Watervergunning aan Teunesen Zand en Grint voor ontgronden en herinrichten van het plan Koningsven – De Diepen in de gemeente Gennep, Rijkswaterstaat

KENNISGEVING

Waterwet

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt, ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend.

Op grond van de Waterwet heb ik op 19 december 2014 besloten een watervergunning te verlenen aan Teunesen Zand en Grint, Hoogveld 16 te Heijen voor het ontgronden en herinrichten van het plan Koningsven – De Diepen in de gemeente Gennep.

Een ontwerp van deze vergunning heeft, met de daarop betrekking hebbende stukken, vanaf 3 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden gedurende de bovengenoemde periode van terinzagelegging schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen bij de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Tijdens deze periode is een zienswijze ingediend.

Definitieve watervergunning

Op 19 december 2014 heb ik besloten een definitieve watervergunning te verlenen. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt deze vergunning met ingang van 5 januari 2015 tot en met 16 februari 2015 ter inzage op de volgende adressen:

  • Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Céramique 125, 6221 KV Maastricht, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur, alsmede buiten kantooruren na telefonische afspraak: 06 – 20 88 78 56 en

  • de gemeente Gennep, Ellen Hoffmannplein 1, gedurende de gebruikelijke openingstijden.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend, een beroepschrift indienen.

De beroepstermijn vangt aan op 6 januari 2015 en eindigt op 16 februari 2015. Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank binnen het rechtsgebied waar u uw woonplaats in Nederland heeft. Indien beroep is ingesteld, bestaat tevens de mogelijkheid een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter van de desbetreffende rechtbank indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van beroepschriften en verzoeken om voorlopige voorzieningen is een griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen van de ter inzage gelegde stukken kan men zich wenden tot de onder het kopje ‘Definitieve watervergunning’ genoemde instanties.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, T. du Chatinier