Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
overigStaatscourant 2014, 37706Besluiten van algemene strekking

Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009

Het Bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel,

Gelet op artikel 4:25 lid 1 Algemene wet Bestuursrecht (‘AwB’), artikel 4:26 AwB en artikel 8 van Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 23 september 2009 houdende vaststellen van regels voor de verstrekking van subsidies (de ‘Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009’);

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Voor subsidieverlening op grond van artikel 7, 8, 9, 10 en 11 van de Subsidieverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2009 geldt voor het jaar 2014 een subsidieplafond van 12.785.000,– euro (EUR twaalf miljoen zeven honderd vijf en tachtig duizend).

  • 2. De verdeling van de toe te kennen subsidie is als volgt:

    • een bedrag groot 12.785.000,– euro (EUR twaalf miljoen zeven honderd vijf en tachtig duizend) wordt toegedeeld aan Stichting Detailhandelsfonds, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudend te 2266 JZ Leidschendam, Overgoo 13, handelsregister nummer 61938343, ten gevolge waarvan het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Zoetermeer, 17 december 2014

J.M. de Keijzer Vicevoorzitter