Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - WestStaatscourant 2014, 37691Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit Stadsdeel West aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats GPP140458855
Logo Amsterdam - West
Silodam 212 
Dagelijks Bestuur van stadsdeel West
Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en in het bijzonder artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en mede gelet op artikel 26 van de Verordening op de Stadsdelen 2010 en gezien het Algemeen mandaatbesluit stadsdeel West 2010
overwegende:
- dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder het beheer zijn van en gelegen binnen de stadsdeelgrenzen van het stadsdeel West
- dat de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart heeft als passagier
- dat aanvrager geen parkeerplaats in eigen bezit heeft of daarover kan beschikken 
besluit:
 I een weggedeelte ter grootte van een parkeerplaats, bestemd voor langparkeren, aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats aan/op de Silodam ter hoogte van 212 
II hiertoe een bord te plaatsen, conform model E 06 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), met een onderbord voorzien van kentekennummer, inclusief bijbehorende kruismarkering ter hoogte van Silodam 212. 
Amsterdam, 18 december 2014
Namens het Dagelijks Bestuur, 
 
P. Verboom,
Teammanager Front-Office Vergunningen
Bezwaar
bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk zes weken na de verzending van het besluit naar: Stadsdeel West, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam In uw bezwaarschrift moet het volgende staan: uw naam en adres; de datum en handtekening; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk); de redenen van uw bezwaar. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden. Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht; Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn kosten (griffierecht) verbonden. U kunt ook digitaal de voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.