Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst HaaglandenStaatscourant 2014, 37602Ontheffingen

Gedeeltelijk te weigeren ontheffing aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het verjagen en doden van fazanten, Omgevingsdienst Haaglanden

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt bekend dat besloten is om een ontheffing gedeeltelijk te weigeren aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het verjagen en doden van fazanten in de gehele provincie Zuid-Holland en gedeeltelijk te verlenen voor het beheren van fazanten in het Oudeland van Strijen, gemeente Strijen.

Bezwaar

Binnen 6 weken vanaf de dag na de verzending van de beschikking kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij de gedeputeerde staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het kenmerk ODH-2014-00162026. Omdat het besluit op 22 december 2014 is verzonden aan de aanvrager, loopt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tot en met 2 februari 2015. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Rechtbank van Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.