Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2014, 3755Verkeersbesluiten

Logo KoggenlandVERKEERSBESLUIT

Nummer: 183

Zaaknummer: 14000082

*D14.001498*

D14.001498

Burgemeester en Wethouders van Koggenland;

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreffen in beheer van de gemeente.

Overwegingen ten aanzien van het besluit;

-dat de t-splitsing Slagterslaan met het Oosteinde en de Kerkebuurt te Berkhout een

t-splitsing is van wegen waar een maximum snelheid van 50 km/h geldt;

  • -dat volgens de principes van Duurzaam Veilig op dergelijke kruispunten de voorrang geregeld dient te zijn;

  • -dat bestuurders komende vanaf de Slagterslaan voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op het Oosteinde en de Kerkebuurt;

  • -dat deze voorrang in de huidige situatie is geregeld met haaientanden en bord B6;

  • -dat op de t-splitsing Oosteinde-Slagterslaan-Kerkebuurt de laatste tijd relatief veel ongevallen gebeuren ten gevolge van het niet verlenen van voorrang;

  • -om de verkeersveiligheid te verbeteren gaan wij de huidige voorrangsdriehoek

(bord B6) en de haaientanden vervangen door een stopbord (B7) met bijbehorende stopstreep. Verkeer op de Slagterslaan moet dan verplicht stoppen om het verkeer op het Oosteinde-Kerkebuurt voorrang te verlenen. Daarmee wordt beoogd de kans op ongevallen te beperken.

-dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990.

Dit verkeersbesluit is genomen na overleg met de verkeerscoördinator Noord-Holland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking.

B E S L U I T :

Wijzigen voorrangsregel t-splitsing Slagterslaan-Oosteinde-Kerkebuurt te Berkhout door het vervangen van de haaientanden en bord B6 door bord B7 conform bijlage I van het RVV 1990, met bijbehorende stopstreep, op de Slagterslaan. Het verkeer op de Slagterslaan wordt hiermee verplicht te stoppen en voorrang te verlenen aan het verkeer op het Oosteinde – Kerkebuurt. Eén en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (D-500-183).

Dit besluit wordt 10 februari 2014 gepubliceerd in de Staatscourant.

Koggenland, 4 februari 2014

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Gerard van Harskamp

Coördinator Openbare Ruimte

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met dit verkeersbesluit, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatcourant bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Als u van mening bent dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank (Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) een verzoek om voorlopige voorziening doen.