Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2014, 37547Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. 594723, houdende wijziging van de tarieven van de Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren in verband met indexering 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 7, zesde lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en artikel 1 van de Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage als bedoeld in artikel 3 van de Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren komt te luiden:

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3

Functie

Totaal per jaar

president Hoge Raad

procureur-generaal Hoge Raad

€ 5.043

procureurs-generaal die het College van PG’s vormen

€ 4.887

plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad

€ 2.818

landelijk hoofdadvocaat-generaal

hoofdadvocaat-generaal

hoofdofficier van justitie

€ 2.664

plaatsvervangend hoofdofficier van justitie

€ 2.036

vice-president van de Hoge Raad

senior raadsheer gerechtshof

senior raadsheer Centrale Raad van Beroep

senior raadsheer College van Beroep voor het Bedrijfsleven

cvp-senior bij de gerechtshoven, CRvB en CBb (overgangsregeling)

€ 1.879

senior rechter A

senior rechter

advocaat-generaal Hoge Raad

senior advocaat generaal ressortsparket

advocaat-generaal ressortsparket

cvp-senior bij de rechtbanken (overgangsregeling)

€ 1.723

senior officier van justitie A

senior officier van justitie

officier van justitie

substituut-officier van justitie

officier enkelvoudige zaken

€ 1.567

raadsheer Hoge Raad

raadsheer gerechtshof

rechter

raadsheer Centrale Raad van Beroep

raadsheer College van Beroep voor het Bedrijfsleven

(senior) gerechtsauditeur, tevens raadsheer-plaatsvervanger in een gerechtshof waarbij hij is aangesteld

(senior) gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in een rechtbank waarbij hij is aangesteld

€ 1.412

griffier (+ substituut-griffier) Hoge Raad

€ 789

(senior) gerechtsauditeur

rechterlijk ambtenaar in opleiding

€ 567

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 2014.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

TOELICHTING

Ingevolge artikel 1 van de Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren worden de bedragen van de algemene onkostenvergoeding jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex, waarbij de bedragen worden afgerond naar de eerstvolgende euro.

Alle totaal bedragen per jaar uit 2013 zijn geïndexeerd met 0.57%, de afgeleide consumentenprijsindex over de periode september 2013 tot en met september 2014, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek. De bedragen per maand zijn wegens het ontbreken van praktisch nut voor het jaar 2015 niet berekend en worden daarmee niet langer opgenomen in de bijlage.

De indexering van de onkostenvergoeding is bij circulaire inzake de indexering 2014 toelagen en vergoedingen Rechterlijke Macht bekendgemaakt.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten