Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2014, 37489Ruimtelijke plannen

Logo Eijsden-Margraten
Vaststelling bestemmingsplan Putstraat Eckelrade – Honthem 39, eerste herziening, Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten op 16 december 2014 het bestemmingsplan Putstraat Eckelrade – Honthem 39, eerste herziening (planidentificatienummer NL.IMRO.1903.BPLKOM05002-VG01) heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn er geen wijzigingen aangebracht. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan is gemaakt om 1 woning aan het woningbouwplan Putstraaq Eckelrade toe te voegen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 8 januari 2015 tot en met woensdag 18 februari 2015 ter inzage in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten.

Voor inzage in het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043-458 8488. Het vastgestelde bestemmingsplan is tevens de te raadplegen op de website www.eijsden-margraten.nl en http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/planidn=NL.IMRO.1903.BPLKOM05002-VG01

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht alsmede belanghebbende die redelijkerwijs niet kunnen verweten worden dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, beroep instellen. U kunt uw beroepsschrift, voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, ondertekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen van een beroep wordt griffierecht geheven.

Inwerkingtreding

De dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, treedt het bestemmingsplan in werking tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Eijsden-Margraten, 24 december 2014