Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2014, 37446Ruimtelijke plannen

Logo Valkenburg aan de Geul
Projectafwijkingsbesluit ‘Uitbreiding Dorpscentrum De Holle Eik’ te Valkenburg, Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat zij, met een projectafwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, onderdeel a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor de uitbreiding van ‘Dorpscentrum de Holle Eik’ te Valkenburg.

Het projectafwijkingsbesluit heeft betrekking op twee percelen aan de Baron de Selysstraat 4, 6301 JZ te Valkenburg (kadastraal bekend: gemeente HHM00, sectie A, nummers 2952 en 3102) en voorziet in een uitbreiding van ‘Dorpscentrum De Holle Eik’.

Inzage

Het projectafwijkingsbesluit ligt vanaf 25 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de afdeling ‘Burger’ in het gemeentehuis, Geneindestraat 4 te Valkenburg. De balie is elke werkdag tussen 9.00 en 12.30 geopend (van 24 december 2014 tot 5 januari 2015 is het gemeentehuis gesloten in verband met de kerstvakantie).

De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0994.2014PB003-VA01 en de gemeentelijke website: www.valkenburg.nl onder het menu ‘digitaal loket/ruimtelijke Plannen’.

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van terinzagelegging een beroepschrift worden ingediend door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.10 Wabo juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep te bevatten. Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. Nadere informatie hierover wordt verstrekt door de griffie van de rechtbank.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verlopen.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht postbus 950, 6040 AZ Roermond worden gevraagd. In dat geval moet binnen genoemde termijn ook een beroepschrift worden ingediend. Een afschrift van het beroepschrift dient bij het verzoek te worden overlegd.