Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RucphenStaatscourant 2014, 37396Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit ten behoeve van de aanleg van een algemene gehandicaptenparkeerplaats in Irishof ter hoogte van nummer 12 te St. Willebrord.
Logo Rucphen
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE RUCPHEN
 
Op basis van artikel 18, eerste lid, onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 en op basis van het raadsbesluit d.d. 25 april 1995, zijn wij bevoegd verkeersbesluiten te nemen;
 
Overwegingen ten aanzien van het besluit
dat de bewoners van Irishof veelal senioren zijn;dat ter hoogte van Irishof 12 een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is gelegen;dat deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats niet meer in gebruik is; dat gelet op de CROW-norm 1 algemene gehandicaptenparkeerplaats op de 50 parkeerplaatsen gewenst is; dat ingevolge de CROW-richtlijnen het gewenst is nabij woningen van senioren een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen;dat er in de directe omgeving voldoende reguliere parkeergelegenheid beschikbaar blijft;dat de parkeerplaats bij de gemeente Rucphen in beheer is. Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.  Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van politie Midden en West Brabant, district De Markizaten, namens deze een politiebeambte van het basisteam Roosendaal. 
BESLUIT
Door het plaatsen van het bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 een algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren in Irishof ter hoogte van 12 te St. Willebrord zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer VKV-
Dit besluit ligt met ingang van 24 december 2014 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. Bekendmaking van dit besluit geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
Rucphen, 23 december 2014
Burgemeester en wethouders van Rucphen,
in opdracht van dezen,
A.J.J.P. Schrauwen
Afdeling Ruimte en Openbare Werken.
 
Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben gepubliceerd. Het bezwaarschrift dient te zijn gericht aan burgemeester en wethouders van Rucphen, Binnentuin 1 te Rucphen. Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft.
 
Tevens bestaat de mogelijkheid een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de President van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. In dat geval zal deze beslissing pas in werking treden nadat op het verzoek is beslist.