Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2014, 37326Overig

Mededeling inzake terinzagelegging van het ontwerpbesluit op aanvraag van De Kleef II B.V. voor ontheffing verplichting tot aanwijzen van netbeheerder voor een gastransportnet, ACM

Zaaknummer: 14.0771.30

  • 1. Op grond van artikel 2, achtste lid van de Gaswet wijst degene aan wie een ander net toebehoort dan het landelijk gastransportnet, voor het beheer van dat net een of meer naamloze of besloten vennootschappen als netbeheerder aan. Van de verplichting voor het aanwijzen van een netbeheerder kan op grond van artikel 2a, eerste lid van de Gaswet bij de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) ontheffing worden aangevraagd.

  • 2. Op 26 september 2014 heeft ACM van De Kleef II B.V. een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de verplichting voor het aanwijzen van een netbeheerder voor een gastransportnet op grond van artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet voor een gesloten distributiesysteem met een drukniveau van 8 bar en 40 bar dat ligt op het bedrijfsterrein van De Kleef II B.V. gelegen op het Industriepark Kleefse Waard aan de Westervoortsedijk 73, en meer specifiek de percelen die kadastraal bekend staan als gemeente Arnhem, sectie D, nummers 4587, 4978, 5044, 5134, 5138, 5139, 5215, 5260, 5261, 5275 tot en met 5279, 5285, 5288, 5397, 5394, 5469, 5470, 5493 en 6136 te Arnhem. ACM is voornemens om een ontheffing te verlenen aan De Kleef II B.V.

  • 3. ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de totstandkoming van het ontheffingbesluit. Deze procedure kent geen bezwaarfase. Na vaststelling van het ontheffingbesluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

  • 4. Op 3 november heeft ACM het ontwerp van het ontheffingbesluit gepubliceerd. Op grond van artikel 3:16 van de Awb hadden belanghebbenden, met ingang van de dag waarop het ontwerp van het besluit ter inzage is gelegd, zes weken de tijd om hun zienswijzen naar voren te brengen.

  • 5. ACM heeft geen zienswijzen ontvangen en zal derhalve binnen vier weken na het verstrijken van de zienswijzetermijn het definitieve besluit publiceren.