Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2014, 37265Ruimtelijke plannen

Logo Echt-Susteren
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouwlocaties Dorpstraat / Hubertusstraat’ te Echt-Susteren.

(NL.IMRO.1711.BP20150902.VG01)

Het ontwerpbestemmingsplan “Woningbouwlocaties Dorpstraat en Hubertusstraat” repareert twee omissies uit het bestemmingsplan “Echt – Stedelijk gebied 2013”. Voor deze twee percelen zijn de foutieve bestemmingen opgenomen en middels onderhavig ontwerpbestemmingsplan wordt de juiste bestemming teruggelegd op de percelen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 5 januari 2015 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 in Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Voorts kan het bestemmingsplan ingezien worden via de gemeentelijke website (www.echt-susteren.nl) en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende deze termijn bestaat voor een ieder de mogelijkheid om zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen in te dienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij de gemeenteraad van Echt-Susteren, postbus 450, 6100 AL Echt, onder vermelding van ‘ontwerpbestemmingsplan Woningbouwlocaties Dorpstraat / Hubertusstraat’. De zienswijzen dienen voorzien te zijn van een duidelijke en volledige vermelding van naam, adres en motivering. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met de afdeling Leefomgeving (0475-478 478).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Beroepschriften dienen in tweevoud bij de Afdeling Bestuursrechtspraak te worden ingediend (evt. kan dit ook digitaal).

Zij die beroep instellen kunnen gedurende de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze Afdeling.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Echt-Susteren, 31 december 2014

Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren, J.W.M.M.J. Hessels, burgemeester

G.W.T. van Balkom, secretaris