Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2014, 37246Vergunningen

Logo Hoogeveen
Voornemen verlenen omgevingsvergunning, Schutstraat 187 (uitgebreide procedure), Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van plan zijn een vergunning te verlenen voor:

  • Schutstraat 187, Hoogeveen, plaatsen van een reclamemast (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo).

Op de voorbereiding van dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage van 23 december 2014 tot en met 2 februari 2015, in het Compagnieshuis bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Tijdens de inzagetermijn, gerekend vanaf de dag na publicatie, kunt u bij B&W mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Als u een mondelinge zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met team vergunningen, telefoon 14 0528.