Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2014, 37169Verkeersbesluiten
Realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op de Vissersdijk
Logo Gorinchem
L.S,
Op grond van de Wegenverkeerswet zijn wij bevoegd om verkeersregels te wijzigen en of vast te stellen op voor het openbaar verkeer openstaande wegen binnen de gemeentegrenzen. Dergelijke maatregelen mogen wij alleen nemen om de in de Wegenverkeerswet vastgelegde doelen / belangen (artikel 2) te ondersteunen. Deze doelen / belangen zijn onder andere:
  • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;
  • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
  • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
  • Enz.
Besluit
Hiermee rekening houdende hebben wij besloten om een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren aan de Vissersdijk. Deze parkeerplaats wordt gereserveerd voor het voertuig met kenteken 59 – LV – PK.
Motivering
Wij hebben dit besluit genomen omwille van de volgende redenen:
  • Aanvrager is woonachtig in de directe omgeving (hoofdverblijf);
  • Aanvrager beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart (medische indicatie);
  • Aanvrager beschikt niet over een (mogelijkheid tot) parkeerplaats op eigen terrein;
  • De bescherming van kwetsbaardere verkeersdeelnemers wegen wij in dit geval zwaarder dan het behoud van één openbare parkeerplaats;
Uitvoering
Het besluit wordt uitgevoerd door middel van het plaatsen van een bord “Gehandicaptenparkeerplaats” E06, met daaronder een onderbord OB309 met kenteken 59 – LV – PK.
Overleg met eigenaar en of beheerder
Dit is niet van toepassing. Wij zijn zelf zowel eigenaar, als beheerder van deze weg.
Overleg met andere weg- en of spoorbeheerders
Dit is niet van toepassing. Deze maatregel kent een beperkte werkingssfeer en beïnvloedt het verkeer op andere wegen of op het spoor niet.
Overleg met / advies van politie
Inzake dit besluit is advies gevraagd aan de Districtelijk Vakadviseur Verkeer, die is gemandateerd door de Korpschef van politie; eenheid Rotterdam; district Zuid – Holland – Zuid. De Districtelijk Vakadviseur Verkeer adviseerde positief. Het advies is als bijlage bij het besluit gevoegd.
Publicatieplicht
Dit besluit wordt door ons gepubliceerd in de Staatscourant en op de gemeentelijke website. In de Staatscourant kunt u het gehele besluit inzien. Mocht u het besluit willen inzien op het stadhuis, meldt dit dan een aantal dagen van tevoren bij ons (info@gorinchem.nl of 14 0183). Wij zorgen er dan voor dat het voor u klaar ligt in de hal van het stadhuis.
Uw rechten
Bent u het niet eens met deze beslissing? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing aan u is toegezonden (zie de verzenddatum op deze brief). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Gorinchem, postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Wilt u verder op de enveloppe en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift.
U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op www.gorinchem.nl onder het kopje “digitaal loket”, “bezwaar en beroep” leest u hier meer over. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. In het webformulier vult u uw gegevens in en daarnaast voegt u een document toe waarin u het bezwaarschrift motiveert. Ook kunt u andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor uw bezwaarschrift.
Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam.
U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit
De bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 is, bij besluit van het college van B&W d.d. 3 juni 2010, gemandateerd aan ondergetekende;
Gorinchem, 15 december 2014
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gorinchem
Namens dezen,
Teamleider team Stedenbouw, Openbare Ruimte en Verkeer,
A.Van der Dussen
 
Bijlage:
-Advies van politie;