Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2014, 37168Verkeersbesluiten
Het instellen van een blauwe zone van tijdelijke aard op het Wiardi Beckmanplein
Logo Gorinchem
L.S,
Op grond van de Wegenverkeerswet zijn wij bevoegd om verkeersregels te wijzigen en of vast te stellen op voor het openbaar verkeer openstaande wegen binnen de gemeentegrenzen. Dergelijke maatregelen mogen wij alleen nemen om de in de Wegenverkeerswet vastgelegde doelen / belangen (artikel 2) te ondersteunen. Deze doelen / belangen zijn onder andere:
 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;
 • Enz.
Besluit
Wij hebben besloten om het huidige parkeerterrein op het Wiardi Beckmanplein in te richten als parkeerschijfzone van tijdelijke aard. Van zaterdag 20 december 2014 tot en met zaterdag 3 januari 2015 zal het gebruik van de parkeerschijf verplicht zijn binnen het tijdvenster van 9:00 uur tot 20:00 uur, met uitzondering van de zon- en feestdagen. In de aangegeven periode mag dan niet langer dan 1 uur geparkeerd worden.
Motivering
In genoemde periode vindt er een groot evenement plaats in sporthal De Oosterbliek. Hier komt veel publiek op af van buiten Gorinchem. Zodoende is er in die periode een verhoogde parkeerdruk. Ervaringen uit eerdere jaren leren dat het functioneren van het gebied daarmee onder druk komt te staan. Deze maatregel zorgt ervoor dat elke parkeerplek vaker gebruikt kan worden in dezelfde tijdsperiode. Lang parkeren (langer dan 1 uur) kan dan niet meer plaatsvinden op het als blauwe zone ingerichte terrein.
Uitvoering
Het besluit wordt uitgevoerd door middel van het plaatsen van de borden begin en eind van een parkeerschijfzone (E10zb en E10ze). De aangegeven maximale parkeerduur zal 1 uur bedragen. Daarnaast worden de zon- en feestdagen uitgezonderd. Dit wordt op een onderbord aangegeven. Tevens wordt aan de korte zijde van alle parkeervakken (alle p-vakken in de zone) op het terrein een blauwe streep aangebracht. In de bijlagen is een schets te vinden van de omvang van de blauwe zone.
Overleg met eigenaar en of beheerder
Dit is niet van toepassing. De gemeente Gorinchem is zowel eigenaar, als beheerder van deze weg.
Overleg met andere weg- en of spoorbeheerders
Dit is niet van toepassing. Deze maatregel kent een beperkte werkingssfeer en beïnvloedt het verkeer op andermans wegen of op het spoor niet.
O verleg met / advies van politie
Inzake dit besluit is advies gevraagd aan de Districtelijk Vakadviseur Verkeer, die is gemandateerd door de Korpschef van politie; eenheid Rotterdam; district Zuid – Holland – Zuid. De Districtelijk Vakadviseur Verkeer adviseerde positief. Het advies is als bijlage bij dit besluit gevoegd.
Publicatieplicht
Dit besluit wordt door ons gepubliceerd in de Staatscourant en op de gemeentelijke website bekendgemaakt. In de Staatscourant kunt u het gehele besluit inzien. Mocht u het besluit willen inzien op het stadhuis, meldt dit dan een aantal dagen van tevoren bij ons (info@gorinchem.nl of 14 0183). Wij zorgen er dan voor dat het voor u klaar ligt in de hal van het stadhuis.
Uw rechten
Bent u het niet eens met deze beslissing? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing aan u is toegezonden (zie de verzenddatum op deze brief). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Gorinchem, postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Wilt u verder op de enveloppe en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift.
U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op www.gorinchem.nl. Onder het kopje “digitaal loket”, “bezwaar en beroep” leest u hier meer over. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. In het webformulier vult u uw gegevens in en daarnaast voegt u een document toe waarin u het bezwaarschrift motiveert. Ook kunt u andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor uw bezwaarschrift.
Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam.
U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit
De bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 is, bij besluit van het college van B&W d.d. 3 juni 2010, gemandateerd aan ondergetekende;
Gorinchem, 15 december 2014
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gorinchem
Namens dezen,
Teamleider team Stedenbouw, Openbare Ruimte en Verkeer,
A.Van der Dussen
Bijlage:
 • -
  Advies van politie ;
 • -
  Tekening van situatie