Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2014, 37033Vergunningen

Logo Opsterland
Wet milieubeheer kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit de Ripen te Nij Beets, Opsterland

Bij de gemeente Opsterland is een aanmeldingsnotitie ingediend voor een diepboring locatie Oosterboorn-1 (AKM-18). De aanmeldnotitie heeft betrekking op een exploratieboring naar aardgas op een perceel gelegen aan de Ripen te Nij Beets.

Burgemeester en wethouders hebben op 11 december 2014 besloten, dat de voorgenomen activiteit geen dusdanige belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maakt.

Het beoordelingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 19 december 2014 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Opsterland, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag.

Tegen dit besluit kan nu geen bezwaar worden ingediend. Mocht u het niet eens zijn met dit besluit, dan kunt u dat later kenbaar maken tijdens de procedure voor de omgevingsvergunning.