Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2014, 36959Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 12 december 2014, nr. MINBUZA-2014.707419, tot vaststelling van een subsidieplafond voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (dggf)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 3.11, 4.10 en 5.26 van de Subsidieregeling internationaal excelleren (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving; dggf) in de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 is een subsidieplafond van € 3 miljoen beschikbaar.

  • 2. Het subsidieplafond, vermeld in het eerste lid, wordt uitgeput in volgorde van binnenkomst van de aanvragen met dien verstande dat aanvragen voor activiteiten, bedoeld in het eerste lid, die voor inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en waarop nog niet is beslist, het eerst voor subsidieverstrekking in aanmerking komen. De volgorde van aanvragen die op dezelfde dag zijn binnengekomen kan worden vastgesteld door loting.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 juli 2015.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Namens deze, A.C.C. Rebergen Directeur-generaal Internationale Samenwerking