Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2014, 36923Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000185882, tot eenmalige aanpassing van de bedragen in verschillende wetten in verband met de inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015, de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten en de Wet hervorming kindregelingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen XVII van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, XXXVIA van de Verzamelwet SZW 2015 en XII van de Wet hervorming kindregelingen;

Besluit:

ARTIKEL I. EENMALIGE AANPASSING BEDRAGEN PARTICIPATIEWET

De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 234,88’ vervangen door: € 237,16.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 469,76’ vervangen door: € 474,32.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 914,63’ vervangen door: € 923,47.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘€ 234,88’ vervangen door: € 237,16.

b. In onderdeel b wordt ‘€ 741,66’ vervangen door: € 748,84.

c. In onderdeel c wordt ‘€ 1 186,53’ vervangen door: € 1.197,99.

B

In artikel 21, onderdeel a, wordt ‘€ 926,47’ vervangen door: € 960,83.

ARTIKEL II. EENMALIGE AANPASSING BEDRAGEN WET MAATREGELEN WET WERK EN BIJSTAND EN ENKELE ANDERE WETTEN

Artikel XVIII, vierde lid, van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ’€ 234,88’ vervangen door: € 237,16.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 679,75’ vervangen door: € 686,31.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 1.044,01’ vervangen door: € 1.077,63.

ARTIKEL III. EENMALIGE AANPASSING WET HERVORMING KINDREGELINGEN

Artikel XII, tweede lid, van de Wet hervorming kindregelingen wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 506,78’ vervangen door: € 511,68.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 1.191,18’ vervangen door: € 1.235,35.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 1.313,82’ vervangen door: € 1.358,27.

ARTIKEL IV. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2014

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

Met ingang van 1 januari 2015 treden verschillende wetsvoorstellen in werking die normbedragen in de Wet werk en bijstand (per 1 januari: de Participatiewet) aanpassen. Op het moment dat deze wetsvoorstellen werden opgesteld waren echter nog niet de normbedragen bekend zoals ze met ingang van 1 januari 2015 moeten komen te luiden omdat de indexeringen nog niet bekend waren. Om dit goed te laten verlopen is in de betreffende wetsvoorstellen een bepaling opgenomen waarin de bevoegdheid is opgenomen voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om deze normbedragen eenmalig na inwerkingtreding van de wetsvoorstellen aan te passen. Het betreft de artikelen XVII van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, XXXVIA van de Verzamelwet SZW 2015 en XII van de Wet hervorming kindregelingen. Van deze mogelijkheid tot eenmalige aanpassing wordt nu gebruik gemaakt.

Alle eenmalig aangepaste bedragen volgen de ontwikkelingen van het netto minimumloon, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Participatiewet. Uitgaande van het wettelijk bruto minimumloon dat met ingang van 1 januari 2015 is vastgesteld op € 1.501,80 per maand en de per 1 januari 2015 gewijzigde belastingtarieven, premiepercentages en algemene heffingskorting is het netto minimumloon per 1 januari berekend op € 1.372,62. Dit heeft geleid tot een eenmalige aanpassing van de in deze regeling genoemde bedragen met 0,97%.

Wellicht ten overvloede wordt gemeld dat de normbedragen uit de Participatiewet die niet zijn gewijzigd bij de genoemde wetsvoorstellen maar die wel geïndexeerd dienen te worden via de reguliere indexeringsbepalingen van rechtswege worden aangepast. Deze gewijzigde bedragen zullen zoals gewoonlijk worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher