Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2014, 36894Vergunningen

Logo Neder-Betuwe
Voornemen omgevingsvergunning uitgebreide procedure en voornemen vaststelling hogere grenswaarde Wgh Industrieweg 7 Kesteren, Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken op 17 december 2014 bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning en het vaststellen van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder op de locatie Industrieweg 7 te Kesteren. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het afwijken van het bestemmingsplan.

De ontwerpomgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Het bouwen van een woning

  • Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe is voornemens om op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh) een hogere dan de voorkeurswaarde geluid van 48 dB, vast te stellen voor de locatie Industrieweg 7 te Kesteren. De hogere grenswaarden geluid dienen te worden vastgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan het oprichten van een woning aan de Industrieweg 7 te Kesteren. Het voornemen om een hogere grenswaarde van 58 dB voor deze locatie te verlenen is gebaseerd op het overlegde formulier verzoek hogere grenswaarde verkeerslawaai (dd. 14-10-2014) en het akoestisch onderzoek (Greten Raadgevende Ingenieurs, Akoestisch onderzoek verkeerslawaai Industrieweg 7 te Kesteren, datum: 10-10-2014, Documentnummer: Rakv421aaA0.fa.)

Het vaststellen van hogere waarden betekent niet dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor het specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Inzageperiode: 18 december 2014 t/m 29 januari 2015

Inzageplaatsen:

Belanghebbenden die een zienswijze hebben kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit voornemen een gemotiveerde zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM te Opheusden.

Opheusden, 17 december 2014

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe